Det nationella fiskerinäringsnätverket

Det nationella fiskeri­närings­nätverket

Syftet med det nationella fiskerinäringsnätverket är att öka samarbetet mellan aktörer på nationell och lokal nivå, främja nätverkande bland och kompetensen hos aktörer inom sektorn och stödja kommunikationen om Finlands EHFVF-program.

Det nationella fiskeri­närings­nätverket

Fiskerinäringsnätverket främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för Finlands EHFVF-program, programmet för främjande av inhemsk fisk och vattenbruksstrategin samt samarbetet mellan aktörer inom fiskerinäringen. Det nationella fiskerinäringsnätverket består av de aktörer från fiskeaktionsgrupperna (fiskeleadergrupperna) som ägnar en del av sin arbetstid åt nätverket. 

Syftet med nätverket är att effektivisera informationsgången och kommunikationen inom sektorn, öka samarbetet och utveckla kompetensen.

Det nationella fiskerinäringsnätverkets viktigaste uppgifter är att:

  • utveckla den interna informationsgången inom fiskerisektorn och aktivera aktörer i kommunikationen
  • hitta och sprida god praxis och tillvägagångssätt
  • öka samarbetsmöjligheterna
  • öka samarbetet över sektorsgränserna 
  • öka verkningsfullheten av Finlands EHFVF-program, programmet för främjande av inhemsk fisk och vattenbruksstrategin genom kommunikation
  • öka kompetensen och möjligheterna att dela med sig av kunskap
  • erbjuda teknisk rådgivning till områden utanför fiskeaktionsgruppernasområden.

Väsentligt i nätverkets verksamhet är också temagrupparbete. Alla intresserade är välkomna att delta i temagruppernas verksamhet. Permanenta temagrupper är temagrupper för kommunikation, smarta partnerskap, rekrytering och utbildning samt rådgivning och tillväxtfrämjande åtgärder.