Utvärdering och prognostisering av åtgärdsprogrammet

Effekten av Finlands åtgärdsprogram utvärderas av ett team bestående av personer på Naturresursinstitutet med kompetens inom fiskerinäringen och utvärderingar av fiskbestånden. Utvärderingen görs fortlöpande i nära samarbete med företagare, förvaltning och intressegrupper inom näringen. Målet är att producera information som kan användas som utgångspunkt för att på ett effektivt sätt rikta in utvecklingsåtgärder och politiska åtgärder på rätt saker under programperioden.  Utvärderingen uppfyller även informationsbehoven i anslutning till uppföljningen av EU-kommissionens åtgärdsprogram.

I utvärderingen följer man upp utvecklingen i branscherna inom fiskerinäringen och verksamhetsmiljön samt sätter upp prognoser över förändringar i dem. Utvecklingen utvärderas via nationell och internationell statistik och rapporter samt genom intervjuer med företagare och nyckelpersoner i branschen. Resultaten sammanfattas årligen i form av statusrapporter om fisket och vattenbruket samt i en fiskmarknadsöversikt. En elektronisk enkät bland företagare och intressegrupper inom fiskerinäringen liksom förvaltningen själv i syfte att utvärdera verksamheten görs årligen. Man följer även upp effekter av andra politikområden som påverkar fiskepolitiken och näringarna inom fiskeindustrin.

I arbetet ingår även utvärdering av fiskerigruppernas verksamhet och man gör även särskilda utredningar utifrån aktuella informationsbehov. 2017 uppdaterades förvaltningens databas över fiskehamnar och under 2018 kommer effekterna av det aktörsbaserade kvotsystemet att utvärderas. Med utgångspunkt i resultaten av utvärderingen och prognostiseringen kommer man att föra en dialog om utvecklingen i branschen och dess framtidsutsikter med aktörer inom fiskerinäringen.

Ytterligare information om utvärderingen och prognostiseringen får du från Naturresursinstitutets specialforskare Jari Setälä (jari.setala@luke.fi, 029 5327 682) eller forskare Kaija Saarni (kaija.saarni@luke.fi, 029 5327 683).

Ytterligare information om utvärderingen och prognostiseringen av jord- och skogsbruksministeriets åtgärdsprogram ges av den konsultativa tjänstemannen Timo Halonen (timo.halonen@mmm.fi).

Länkar:

Kalamarkkinakatsaus 2017 (PDF) (på finska)

Kalankasvatuksen olosuhdekatsaus 2017 (PDF) (på finska)

Ammattikalastuksen olosuhdekatsaus 2017 (PDF) (på finska)

Hallintokysely 2018 (PDF) (på finska)