Vesiviljelyn tuet

Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston tukea myönnetään vesiviljely-yrityksille. EU-asetuksen 508/2014 mukaan tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät Unionin painopisteen 2 mukaista temaattista tavoitetta, eli ympäristön kannalta kestävää, resurssitehokasta, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tietämykseen perustuvaa vesiviljelyä.

Tätä tavoitetta voidaan edistää pyrkimällä seuraaviin erityistavoitteisiin, joihin myös EMKR-tukea myönnetään:

a) teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen;
b) vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden ja työolojen parantaminen;
c) vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen sekä vesiviljelyyn liittyvien ekosysteemien parantaminen ja resurssitehokkaan vesiviljelyn edistäminen;
d) ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen;
e) ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen.

Unionin temaattisiin tavoitteisiin (Unionin painopiste 5) kuuluu myös markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen pyrkimällä seuraaviin erityistavoitteisiin:

a) kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen;
b) jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistäminen.

Kuva: Pro Kala

Yleiset tukiperusteet

Yleisissä tukiperusteissa mainitaan edellytyksiä ja rajauksia, jotka vaikuttavat tukikelpoisuuteen ja muutamiin tuettaviin kohteisiin. Esimerkiksi autot eivät ole tuettavia investointeja, vaikka niiden varustelu esimerkiksi kalankuljetuksiin on tukikelpoista. Samoin yrityksen omistajajärjestelyt on rajattu tukien ulkopuolelle myös silloin kun kyseessä on sukupolvenvaihdos.

Tukea maksetaan vain sellaisissa tapauksissa kun tuen osuus on vähintään 1000 euroa. Yritysten osalta tämä tarkoittaa verotonta (alv 0%) summaa. Vesiviljelyssä yleisin tuen osuus tällä kaudella on 40%, eli tuettavan investoinnin arvon täytyy olla yli 2500 euroa. Myöskin iso muutos edelliseen ohjelmakauteen verrattuna on, että kaikki tuet haetaan suoraan ELY-keskuksilta. Paikalliset kalatalouden toimintaryhmät (kalaleaderit) eivät enää voi tukea investointeja lainkaan. Sen sijaan kehittämishankkeita, joissa investointeja ei ole, on mahdollista tukea.

Yleisperiaatteena tukitasoista kannattaa muistaa, että kun tuki ylittää 50%, tukipäätös edellyttää hankkeen tulosten olevan julkisia. Tukea voi toki hakea myös maksimia pienemmällä tuki-intensiteetillä, ja mainita hakemuksessaan että toivoo tulosten tämän mukaisesti olevan yrityksen omaa tietoa.

Yleisissä tukiedellytyksissä on edellytyksiä, joiden tulee täyttyä tuen saamiseksi. Esimerkiksi alalle tulevien vesiviljely-yrittäjien on toimitettava liiketoimintasuunnitelma ja, investointikustannusten ylittäessä 50 000 euroa, toteutettavuustutkimus,mukaan lukien toiminnan ympäristövaikutusten arviointi. Vesiviljelyyn tukea myönnetään vain, jos riippumattomalla markkinointitutkimuksella voidaan selkeästi osoittaa, että tuotteella on hyvät ja kestävät markkinanäkymät. Muuntogeenisten eläinten tai kasvien viljelyyn ei tukea myönnetä, eikä vesiviljelytoimiin merensuojelualueilla, mikäli viranomaiset ovat arvioineet sillä olevan huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Kuva: Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Vesiviljelyn tukimuodot

Jatkuvassa haussa ovat seuraavat tukimuodot:

  • Vesiviljelyn investoinnit
  • Vesiviljelyn neuvontapalvelut
  • Osaaminen ja verkostoituminen
  • Vesiviljelyalueiden kehittäminen
  • Eläinten terveys ja hyvinvointi
  • Vakuutusjärjestelmät

Määräaikainen haku/innovaatio-ohjelma haku:

  • Vesiviljelyn innovointi
  • Markkinoille saattamisen toimet