Kalastaja- ja EMKR – infotilaisuus Kemissä 7.5.2018

Kalastaja- ja EMKR – infotilaisuus Kemissä

Aika:         maanantaina 7.5.2018 klo. 14:00 – 17:15

Paikka:     Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kaupallisille kalastajille sekä Euroopan meri- ja kalatalous-rahaston (EMKR) kanssa toimiville. Iltapäivän aikana Lapin ELY-keskus kertoo EMKR:n tukimahdollisuuksista ja Varsinais-Suomen ELY-keskus kalastuskiintiöiden ajankohtaisista asioista. Lisäksi Perämeren rannikon kalatalousryhmä ja Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto esittelee ajankohtaisia toiminnastaan.

OHJELMA

14:00            Tervetuloa ja kahvit

14:30            Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukimahdollisuudet kalatalousyrittäjille, Jari Leskinen, Lapin ELY-keskus

15:00            Uudet saaliiden ennakkoilmoitusvaatimukset ja lohen kalastuksen säätely, Lars Sundqvist, Varsinais-Suomen ELY-keskus

16:00            Perämeren rannikon kalatalousryhmän kuulumiset, kalatalousneuvoja Iiro Majuri

16:30            Hyljetietoverkko hanke ja IHN-tilanne, Tapio Kangas, Perämeren kalatalous-yhteisöjen liitto

17:00            Loppukeskustelu

 

Tervetuloa!

Kahvituksen takia osallistujia pyydetään ilmoittamaan 2.5.2018 mennessä sähköpostitse:

Iiro Majuri, Perämeren rannikon kalatalousryhmä. iiro.majuri@oulunseudunleader.fi tai

Jukka Lähde, Varsinais-Suomen ELY-keskus, jukka.lahde@ely-keskus.fi

Muutoksia kaupallisen kalastuksen säännöksiin 1.5.2018

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 18.4.2018:

Muutoksia kaupallisen kalastuksen säännöksiin 1.5.2018

Tässä tiedotteessa kerrotaan kaupallista kalastusta koskevista laki- ja asetusmuutoksista, jotka ovat voimassa 1.5.2018 alkaen.

Lohenkalastuksen ennakkoilmoitus

Kaupallista lohenkalastusta merialueella harjoittavan kalastusaluksen päällikön tulee tehdä ennakkoilmoitus maihintulon ajasta ja tarkasta paikasta vähintään 30 minuuttia ennen maihin saapumista. Lupaa tulla maihin tätä aikaisemmin voi kuitenkin hakea Rajavartiolaitoksen kalastuksenseurantakeskukselta. Maihintulon tulee tapahtua viimeistään 60 minuutin kuluessa ilmoitetusta ajankohdasta. Ennakkoilmoituksen voi tehdä jo ennen kalastusmatkan alkamista, jos maihintulon pystyy riittävän tarkasti arvioimaan.

Ennakkoilmoituksen voi tehdä joko tietokoneella tai älypuhelimella erityisellä selainsovelluksella. Lupaa aikaisempaan maihintuloon voi hakea yksinkertaisesti muuttamalla sovelluksen ehdottamaa maihintuloaikaa aikaisemmaksi. Sovellus antaa vastausviestin, jossa ilmoitetaan, onko lupa aikaisempaan maihintuloon myönnetty vai ei. Sähköinen selainsovellus löytyy samasta Internet-osoitteesta kuin sähköinen saalisilmoituspalvelu: https://saalisilmoitus.mmm.fi. Mikäli sovellus ei ole käytettävissä, ennakkoilmoitus tulee tehdä puhelimitse kalastuksenseurantakeskuksen numeroon +358 294 1036.

Lohenkalastuksen ennakkoilmoitusvelvoite koskee rysä- ja ajosiimakalastusta vuosittain 15.4.–30.8. välisenä aikana. Verkkokalastajan ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta. Velvoite ei koske myöskään sellaista rysäkalastusta, jossa ei ole tarkoitus saada lohta saaliiksi. Muiden kaupallisten kalastajien kuin lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijoiden on vapautettava rysäkalastuksessa saadut lohet. Epäselvissä tapauksissa kalastaja voi selvittää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, koskeeko ennakkoilmoitusvelvoite hänen harjoittamaansa kalastusta.

Edellä sanottu ei vaikuta EU:n säätämiin velvoitteisiin tehdä ennakkoilmoitukset. Esimerkiksi vähintään kahdeksan metrin pituiset kalastusalukset tekevät ennakkoilmoituksen pyydyksestä riippumatta, jos aluksella on vähintään 300 kg turskaa tai yhteensä kaksi tonnia silakkaa ja kilohailia. Myös nämä ennakkoilmoitukset voi jatkossa tehdä samalla sähköisellä ennakkoilmoitus sovelluksella, jota käytetään lohenkalastuksessa.Ennakkoilmoitussovellus sisältää myös mahdollisuuden peruuttaa ennakkoilmoitus. Peruutuksen saa kuitenkin tehdä vain perustellusta syystä, jos kalastusmatka peruuntuu kokonaan esimerkiksi aluksen rikkoontumisen, odotettua kovemman merenkäynnin tai muun yllättävän tehtävän johdosta. Ennakkoilmoitusta ei saa peruuttaa sen takia, että kalastusmatkalla ei ole saatu saalista. Jos kalastusaluksen päällikkö laiminlyö ennakkoilmoituksen tekemisen tai tekee puutteellisen ilmoituksen, Maaseutuvirasto voi määrätä vähintään 300 euron suuruisen rikkomusmaksun.

Ilmoitukset rikkomuksista

Muutetun lain mukaan valvontaviranomaisen tulee ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä rikkomusepäilystä toimijalle, jota epäillään yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen rikkomisesta. Käytännössä valvontaviranomainen ilmoittaa toimijalle rikkomusepäilystä silloin, kun se on tehnyt päätöksen lähettää ilmoituksen Maaseutuvirastolle seuraamusta koskevan päätöksen tekoa varten. Maaseutuviraston käsitellessä asiaa epäillyllä on mahdollisuus esittää asiasta oma näkemyksensä.

Maaseutuvirastossa on edelleen rikkomusepäilyilmoituksia vuosilta 2016-2018 odottamassa käsittelyä. On siis edelleen todennäköistä, että monet kalastajat saavat vanhoista rikkomusepäilyistä kuulemiskirjeen Maaseutuvirastolta ilman, että valvontaviranomaiset ovat ilmoittaneet epäilystä suoraan toimijalle.

Saalisilmoitusten tekeminen

Alle 10-metrisen kalastusaluksen päällikkö voi vastedes valtuuttaa toisen henkilön tekemään kyseisen aluksen saalisilmoituksen, mikäli kalastusaluksen lisenssinhaltija on antanut tälle henkilölle oikeuden antaa saalisilmoituksia. Lisenssinhaltijan tulee toimittaa kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle niiden henkilöiden tiedot ja asema, jotka ovat oikeutettuja antamaan saalisilmoitukset kalastuslisenssinhaltijan kalastusalusten pyytämistä saaliista. Tiedot tallennetaan kalastusalusrekisteriin.
Saalisilmoitukset tulee tehdä kuten tähänkin saakka: Kiintiöityjä lajeja (lohi, silakka, turska ja kilohaili) koskeva saalisilmoitus on tehtävä 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisen päättymisestä. (Saaliin purkamisen katsotaan päättyneen, kun saaliit on punnittu). Kaikista muista lajeista saalisilmoitus tulee antaa vähintään kalenterikuukausittain seuraavan kalenterikuukauden 20. päivään mennessä.

Saaliin punnitseminen muualla kuin satamassa

Jos saalista ei punnita sitä aluksesta maihin siirrettäessä, saalis on punnittava 48 tunnin kuluessa aluksen satamaan saapumisesta. Säännössä on muutos sen suhteen, mistä hetkestä 48 tunnin aikaraja lasketaan. Aiemmin aika laskettiin saaliin maihin siirron päättymisestä, 1.5.2018 alkaen aika lasketaan aluksen satamaan saapumisesta. 48 tunnin aikaraja koskee vain tilanteita, joissa punnitusta ei tehdä purkamissatamassa. Muutos ei siis koske niitä tilanteita, joissa kalastusalus odottaa satamassa purkamisen ja punnituksen alkamista, jos saalista ei kuljeteta muualle ennen punnitusta.

Ilmoitusvelvollisuus satelliittiseurantajärjestelmää koskevan vapautuksen päättymisestä

Jos kalastuslisenssinhaltijalle on myönnetty vapautus velvollisuudesta ottaa käyttöön satelliittiseurantajärjestelmä, hänen tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukselle, mikäli vapautuksen myöntämisperusteet päättyvät.

Kalastuksen harjoittaminen yli 12-metriä pitkällä aluksella ilman toimivaa VMS-laitetta tai ERS-järjestelmää yli 24 tunnin kalastusmatkoilla tai Suomen aluevesien ulkopuolella on yhteisen kalastuspolitiikan vakava rikkomus, josta määrätään seuraamuksia. ELY-keskus voi myöntää vapautuksen sellaiselle 12–14,9 metriä pitkälle kalastusalukselle, joka harjoittaa toimintaansa yksinomaan Suomen aluevesillä tai joka ei ole merellä koskaan pidempää kuin 24 tuntia.

Lisätietoja:

Neuvontaa kaupallisen kalastuksen muuttuneista säännöistä antaa Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Vaasa: Lars Sundqvist +358 295 028 628
Turku: Aki Koskinen +358 295 023 025
Helsinki: Petri Savola +358 295 021 460
Kouvola: Vesa Vanninen +358 295 029 095
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

EMKR-tiedotustilaisuuksia rannikolla

EMKR-tiedotustilaisuuksia rannikolla

ELY-keskus järjestää tiedotustilaisuuksia koskien Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukimahdollisuuksia ja kaupallisen kalastuksen valvontaa.

Suomenlahden alue:

Raasepori
Aika/tid: tisdag 17.4.2018 klo 13:30 – 16:30,
Paikka/plats: Yrkeshögskolan Novia, Raaseporintie 9

Kotka
Aika/tid: torstaina 19.4.2018 klo 13:30 – 16:30 

Paikka/plats: Kotkan Merimuseo Vellamo, Tornatorintie 99

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kaupallisille kalastajille sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kanssa toimiville. Iltapäivän aikana Varsinais-Suomen ELY-keskus kertoo hankkeiden ja kalastuskiintiöiden ajankohtaisista asioista. Lisäksi ESKO –kalatalousryhmä esittelee omaa toimintaansa.

Infotillfälle angående Europeiska havs-och fiiskerifonden (EHFF) samt övervakningen av det kommersiella fisket

Tillfället är riktat till alla kommersiella fiskare samt de aktörer och företag som berörs av havs-och fiskerifonden (EHFF). Under eftermiddagen ger Egentliga Finlands NTM-central en överblick om aktuella projekt samt information angående överförbara kvoter. Därtill berättar Södra Finlands Fiskerigrupp ESKO om sin verksamhet.

PROGRAM

13:30 Välkomstkaffet

14:00 EHFF: Stödmöjligheterna för företag som verkar inom fiskerinäringen, fiskerichef Kari Ranta-aho, Egentliga Finlands NTM-central

14:45 Nya anvisningar och krav gällande förhandsanmälan samt aktuella ärenden om överförbara kvotsystemet; fiskerimästare Aki Koskinen, Egentliga Finlands NTM-central

15:20 Aktuell information om ESKO fiskerigruppens verksamhet och presentation av projekt, projektchef Esko Taanila
– Östersjöns gemensamma säl- och skarvprojekt
– gemensam kustportal för yrkesfiske
– mästar-gisäll utbildning
– ESKO stödmöjligheterna

16:00 Slutdiskussion

OHJELMA

13:30 Tervetuloa ja kahvit

14:00 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukimahdollisuudet kalatalousyrityksille, Tuomas Oikari Varsinais-Suomen ELY-keskus

14:30 Uudet ennakkoilmoitusvaatimukset ja toimijakohtaiset kiintiöt, Aki Koskinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

15:20 ESKO kalatalousryhmän kuulumisia ja hanke-esittelyjä, Esko Taanila Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKO
– Itämeren yhteinen hylje- ja merimetsohanke
– yhteinen rannikkoportaali
– mestari-kisälli koulutus
– ESKO kalatalousryhmän tukimahdollisuudet

16:00 Loppukeskustelu

Varsinais-Suomi

Taivassalo
Aika: 18.4. klo 14.30 ->
Paikka: Hylkiläntie 45, 23310 Taivassalo, Ketarsalmen kievari
Lisätietoja: Ville Turta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, ville.turta(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 022 679

Perämeri

Kemi
Aika: 7.5. klo 14-17
Paikka: Kemi kulttuuritalo, Marina Takalonkatu 3, 94100 Kemi
Lisätietoja: Iiro Majuri, iiro.majuri(at)oulunseudunleader.fi, puh. 040 7597505