Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskeva valtioneuvoston asetus lausunnolle

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevaa kansallista lainsäädäntöä täydennetään valtioneuvoston asetuksella. Lausuntokierros asetusluonnoksesta järjestetään 24.3.–21.4.2022.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään esimerkiksi uuden ohjelmakauden tukitasoista, hyväksyttävistä kustannuksista ja avustusmuodoista. Tukitasoihin ei esitetä merkittäviä muutoksia edelliseen ohjelmakauteen verrattuna.

Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan toukokuun aikana. Tällä varmistettaisiin, että rahaston tukipäätösten teko voidaan aloittaa heti, kun Euroopan komissio on hyväksynyt rahaston Suomen ohjelman. Ohjelma on toimitettu komissiolle hyväksyttäväksi helmikuussa, ja komission hyväksyntää odotetaan loppukeväästä tai alkusyksystä. Valtioneuvoston asetusta on tarkoitus täydentää myöhemmin vuoden 2022 aikana esimerkiksi hyljekorvausmallia ja innovaatioseteleitä koskevilla säännöksillä.

Lausuntoja asetusluonnoksesta voivat antaa myös muut kuin lausuntopyynnössä mainitut tahot. Lausunnot tulee toimittaa sähköpostitse maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon 21.4.2022 klo 16.15 mennessä.

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta PDF

Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta PDF 

Muistio: ​​​​​​​Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä tuesta PDF 

Luonnonvarakeskuksen tilannekatsaus Ukrainan sodan vaikutuksista kalatalouteen 16.3.2022

Luonnonvarakeskus on laatinut tilannekatsauksen Ukrainan sodan vaikutuksista kalatalouteen. Erikoistutkija Jari Setälä esitteli analyysia kalatalouden toimialalle suunnatussa avoimessa tilaisuudessa 17.3. Tilannekuvaa on myös tarkoitus päivittää sitä mukaa, kun lisätietoa tulee.

Tilaisuudessa esitetyn materiaalin löydät tästä linkistä.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ensimmäiset hakumenettelyt avataan 4.3.2022

Maa- ja metsätalousministeriö avaa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ensimmäiset hakumenettelyt 4.3. Ensimmäisinä haettaviksi avataan investointitoimet, kalaleader-ryhmien toimintaraha sekä kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu.

Ensimmäiset hakumenettelyt avataan ensisijaisesti kiireellisiä investointihankkeita varten. Hakemuksen jättäminen Hyrrä-tietojärjestelmään mahdollistaa sen, että hankkeen kustannukset tulevat tukikelpoisiksi hakemuksen jättämispäivästä alkaen siinä tapauksessa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee myöhemmin hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Toisin sanoen hankkeita voi alkaa toteuttaa jo tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakijan omalla riskillä tiedostaen, että hankkeeseen saatetaan tehdä kielteinen tukipäätös. Hakemuksiin voidaan tehdä tukipäätöksiä vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen EMKVR-ohjelman. Hyväksyntää odotetaan viimeistään alkusyksystä 2022.

Hakemuksen jättämistä vielä tässä vaiheessa ei näin ollen suositella, ellei hankkeen aloittaminen jo kevään 2022 aikana ole välttämätöntä. Uuden ohjelmakauden valmistelu on kesken hankkeiden valintakriteereiden sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävien asioiden osalta. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään mm. tukitasoista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijoita kannustetaan odottamaan tuen hakemisen ja hankkeiden aloittamisen kanssa siihen asti, että Suomen EMKVR-ohjelma on hyväksytty ja ohjelmavalmistelut on saatu päätökseen myös valintakriteereiden ja valtioneuvoston asetuksen osalta.

Tarkemmat ohjeet ja linjaukset tulevat merijakalastalous.fi-sivustolle sitä mukaa kun ne valmistuvat.

4.3.2022 avattavat jatkuvat hakumenettelyt:

Toimintalinja 1: Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

  • Kalastuksen investoinnit
  • Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin
  • Tiedonkeruu
  • Valvonta

Näistä toimenpiteistä ei myönnetä tukea kalastusalusten moottorin vaihtoihin tai kalasatamien ja purkupaikkojen investointeihin. Näitä koskevat toimenpiteet avataan haettaviksi myöhemmin.

Toimintalinja 2: Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

  • Vesiviljelyn investoinnit
  • Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Toimintalinja 3: Paikallinen kehittäminen

  • Kalaleader-toimintaraha

Loput toimenpiteet on tarkoitus avata haettaviksi, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen EMKVR-ohjelman, viimeistään syksyllä 2022.

Linkit:

Päätös hakumenettelyn avaamisesta (PDF)

Investointitukien hakuohje (PDF)

Tulosindikaattoriohje julkaistaan pian.

Hyrrä-ohje

Valtioneuvoston päätös Suomen EMKVR-ohjelman hyväksymisestä