Moottoreiden vaihtoa ja energiatehokkuuden parantamista koskeva toimenpide jatkuvaan hakuun 24.10.2022 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.3.2022 (dnro VN/6607/2022-MMM-1) antamallaan päätöksellä linjannut, että tiettyihin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisissa hakumenettelyissä.

MMM siirtää moottoreiden vaihtoa ja energiatehokkuuden parantamista koskevan toimenpiteen (toimintalinja 1) jatkuvan hakumenettelyn piiriin 24.10.2022 alkaen.

Toimenpiteeltä voidaan myöntää tukea kokonaispituudeltaan enintään 24-metrisen kalastusaluksen päämoottorin tai apumoottorin korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/1139 artiklan 18 mukaisesti.

Tarkemmat hakuohjeet ja tuen myöntämisen edellytykset

Vuoden 2023 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haku ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haku ELY-keskuksesta alkaa 17.10.2022

ELY-keskus avaa vuoden 2023 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden sekä ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haun ajalle 17.10. – 2.12.2022 klo 16:15 mennessä.

Kiintiönhaku

Kiintiön haku on mahdollinen vain käyttöoikeuksien haltijoille.

Sähköisesti täytettävä kiintiönhakulomake lähetetään käyttöoikeuden haltijoille sähköpostilla. Niille siirrettävän ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettansa ELY-keskukselle, hakulomake lähetetään kirjeenä.

On erittäin tärkeää, että hakuaikaa noudatetaan ja että vuoden 2022 kiintiömaksu on suoritettu ajallaan.

ELY-keskus tekee vuoden 2023 kiintiöpäätökset troolikalastukseen ennen vuodenvaihdetta ja silakan rysäkalastukseen sekä lohenkalastukseen alkuvuonna 2023.

Ei-siirrettävien käyttöoikeuksien- ja kiintiönhaku

Ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haku on mahdollinen vain ryhmän I aloitteleville kaupallisille kalastajille, joilla on merialueelle rekisteröity kalastusalus. Tätä koskevan toimijakohtaisen kalastuskiintiön haku vuodelle 2023 tapahtuu samalla lomakkeella kuin ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku.

Jaettavissa olevien ei-siirrettävien käyttöoikeuksien määrät ovat seuraavat:

  • Silakka / Pohjanlahti / 30/31: 30,010 ‰
  • Silakka / Itämeren pääallas ja Suomenlahti / 3D-R30: 4,000 ‰
  • Lohi / Itämeren pääallas ja Pohjanlahti / 3BCD-F: 31,068 ‰
  • Lohi / Suomenlahti / 3D32: 28,000 ‰

Hakulomake ei-siirrettävän käyttöoikeuden ja sen perusteella myönnettävän kalastuskiintiön hakemiseen on saatavilla pyynnöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Hakulomakkeet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku, 2.12.2022 klo 16:15 mennessä.

Lomakepyynnöt ja tiedustelut:
Kalastusmestari Aki Koskinen, puh. 0295 023 025 aki.koskinen@ely-keskus.fi
Kalastusmestari Niklas Ulenius, puh. 0295 023 070 niklas.ulenius@ely-keskus.fi

ELY-keskuksen päätös hakemisen määräajasta

Avustus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille heikentyneen taloudellisen tilanteen perusteella

Asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta astui voimaan 3.10.2022. Asetuksella säädetään Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Haku on avattu 10.10.2022.

Tukea maksetaan kalastus- ja vesiviljely-yrityksille. Tuen suuruus määräytyy yrityksen edellisen tilikauden tilinpäätöksen tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kokonaiskustannusten perusteella. Yrityskohtaista tukea voi saada 500–35 000 euroa. Tukijärjestelmä perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin. Avustuksen myöntämisestä päättävät ELY-keskukset.

Avustusta voidaan myöntää kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuille ryhmään I kuuluville kaupallisille kalastajille sekä päätoimisille vesiviljely-yrityksille. Hakemus avustuksen saamiseksi tulee tehdä viimeistään 7. marraskuuta 2022.

Tukea ei suoraan tai välillisesti myönnetä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa Euroopan unionin neuvoston asetuksen N:o 269/2014 liitteessä I, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, luetelluille luonnollisille henkilöille tai heihin yhteydessä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille taikka elimille.

Avustusta ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

Hakemusohjeet ja hakemuslomake löytyvät täältä