Avustus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille heikentyneen taloudellisen tilanteen perusteella

Asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta astui voimaan 3.10.2022. Asetuksella säädetään Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Haku on avattu 10.10.2022.

Tukea maksetaan kalastus- ja vesiviljely-yrityksille. Tuen suuruus määräytyy yrityksen edellisen tilikauden tilinpäätöksen tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kokonaiskustannusten perusteella. Yrityskohtaista tukea voi saada 500–35 000 euroa. Tukijärjestelmä perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin. Avustuksen myöntämisestä päättävät ELY-keskukset.

Avustusta voidaan myöntää kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuille ryhmään I kuuluville kaupallisille kalastajille sekä päätoimisille vesiviljely-yrityksille. Hakemus avustuksen saamiseksi tulee tehdä viimeistään 7. marraskuuta 2022.

Tukea ei suoraan tai välillisesti myönnetä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa Euroopan unionin neuvoston asetuksen N:o 269/2014 liitteessä I, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, luetelluille luonnollisille henkilöille tai heihin yhteydessä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille taikka elimille.

Avustusta ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

Hakemusohjeet ja hakemuslomake löytyvät täältä