Petostentorjunta

Petostentorjunta

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston hallintoviranomaisena toimiva maa- ja metsätalousministeriö vastustaa petoksia, väärinkäytöksiä ja korruptiota ja noudattaa kaikessa toiminnassaan eettisiä periaatteita.

Silakkarysä Airistolla © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Petostentorjunta

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston hallintoviranomaisena toimiva maa- ja metsätalousministeriö vastustaa petoksia, väärinkäytöksiä ja korruptiota ja noudattaa kaikessa toiminnassaan eettisiä periaatteita.

Kaikki epäilyt sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista tutkitaan huolellisesti riippumatta siitä, onko epäilty tekijä tuenhakija tai hallinnon virkamies. Väärinkäytöksellä ja sääntöjenvastaisuudella viitataan kaikkiin tahattomiin ja tahallisiin toimiin, joiden seurauksena julkisia varoja käytetään vastoin niiden säädettyä käyttötarkoitusta. Petoksella viitataan tahallisiin väärinkäytöksiin, joilla on tavoiteltu tekijälle kuulumatonta taloudellista etua tai pyritty aiheuttamaan julkisiin varoihin kohdistuvaa taloudellista vahinkoa. Henkilö voi suorittaa teon itse tai suostutella jonkun muun tekemään sen puolestaan. Korruptio on julkisen aseman väärinkäyttöä yksityisen edun saamiseksi.

Petoksista ilmoittaminen

Hallintoviranomaisella on käytössään menettelyjä, joilla petoksista voidaan ilmoittaa sekä kansallisesti että Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF). Petosepäilyistä voi ilmoittaa maa- ja metsätalousministeriölle (kirjaamo.mmm@gov.fi). Euroopan petosten-torjuntaviraston (OLAF) ohjeet petosepäilyn ilmoittamisesta on viraston www-sivuilla (https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en). Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti. Mikäli epäily osoittautuu aiheelliseksi, asia siirretään poliisin tutkittavaksi. Petosepäilyn voi ilmoittaa myös suoraan poliisille (www.poliisi.fi). Tutkintaa koskevia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille. Ilmoituksen tehneen henkilön henkilöllisyyttä ei paljasteta vastoin tämän toivetta, ellei tutkinta sitä vaadi (esimerkiksi tutkinnan siirtyessä poliisille ilmoituksen tehnyttä voidaan pyytää todistamaan).

Petostentorjuntasuunnitelma

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston petostentorjuntasuunnitelman tavoitteena on edistää petosten ja väärinkäytösten havaitsemista ja kehittää toimintakulttuuria, jossa vilpillistä menettelyä ei suvaita. Lisäksi pyritään kehittämään toimintatapoja, jotka auttavat petosten ja niihin liittyvien rikosten tutkinnassa ja joilla varmistetaan, että tapauksiin puututaan ajoissa ja asianmukaisella tavalla. Päävastuu rahaston petostentorjunnasta on hallintoviranomaisella.

Petostentorjuntasuunnitelma (PDF)