Insatser mot bedrägeri

Insatser mot bedrägeri

I egenskap av förvaltnings­myndighet för Europeiska havs-, fiskeri- och vatten­bruks­fonden bekämpar jord- och skogs­bruks­ministeriet bedrägeri, oegent­ligheter och korruption samt iakttar etiska principer i all sin verksamhet.

Silakkarysä Airistolla © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Bekämpning av bedrägerier

I egenskap av förvaltnings­myndighet för Europeiska havs-, fiskeri- och vatten­bruks­fonden bekämpar jord- och skogs­bruks­ministeriet bedrägeri, oegent­ligheter och korruption samt iakttar etiska principer i all sin verk­samhet.

Alla misstankar om oegent­ligheter och bedrä­gerier under­söks noggrant obe­roende av om den misstänkte är en som ansöker om stöd eller en tjänsteman inom förvaltningen. Med missbruk och oegent­ligheter avses alla oavsiktliga och avsiktliga åtgärder som leder till att offentliga medel används mot deras föreskrivna användnings­ändamål. Bedrägeri avser avsiktliga oegentligheter som har till syfte att uppnå en ekonomisk fördel som gärningsmannen inte är berättigad till eller orsaka ekonomisk skada på offentliga medel. En person kan utföra gärningen själv eller övertala någon annan att göra det åt honom eller henne. Korruption är missbruk av en offentlig ställning för personlig vinning.

Anmälan om bedrägeri

Förvaltnings­myndigheten har förfaranden som gör det möjligt att anmäla bedrägerier både nationellt och till Europeiska byrån för bedrägeribe­kämpning (OLAF). Misstankar om bedrägerier kan anmälas till jord- och skogs­bruks­ministeriet (kirjaamo.mmm@gov.fi). Anvisningar om hur du gör en anmälan om misstänkt bedrägeri till OLAF finns på byråns webbplats (https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en). Alla anmälningar behandlas konfi­dentiellt och på lämpligt sätt. Om misstanken visar sig vara befogad lämnas ärendet över till polisen för undersökning. Misstänkta bedrägerier kan också anmälas direkt till polisen (https://poliisi.fi/sv/startsida). Uppgifter om utredningar lämnas inte ut till utom­stående. Den anmälande personens identitet kommer inte att avslöjas i strid med hans eller hennes önskemål, såvida inte ut­redningen kräver det (till exempel om utredningen överförs till polisen kan personen som har gjort anmälan bli ombedd att vittna).

Plan för bekämpning av bedrägerier

Målet för Europeiska havs-, fiskeri- och vatten­bruks­fondens plan för bekämpning av bedrägerier är att bidra till upp­täckten av bedrägerier och oegent­ligheter samt att utveckla en verksam­hets­kultur som inte tolererar svikligt förfarande. Dessutom strävar man efter att utveckla till­väga­gångssätt som är till hjälp när man utreder bed­rägerier och brott som anknyter till dessa bed­rägerier och som säker­ställer att oegent­ligheter hanteras i tid och på lämpligt sätt. Förvaltnings­myndigheten har det huvud­sakliga ansvaret för fondens bedrägeri­bekämpning.

Plan för bekämpning av bedrägerier (på finska) (PDF)