Kaupallinen kalastus

Kaupallinen kalastus

Tuettavat toimenpiteet voivat liittyä kaupallisen kalastuksen kehittämiseen tai investointeihin, kalasatamien ja purkupaikkojen kehittämiseen sekä kalastusalusten moottoreiden vaihtoon.

Kalastaja troolarissa Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Kaupallisen kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta 

Tutkimus-, innovaatio- ja neuvontatoimia voidaan toteuttaa laajasti koko toimialaa hyödyttävinä yleishyödyllisinä kehittämishankkeina tai yritysten omina kehittämishankkeina.  

Mihin tukea voi saada? 

Yleishyödylliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet 

Yleishyödyllisillä hankkeilla luodaan laajasti toimialaa hyödyttävää uutta tietoa tai ratkaisumalleja. Hankkeiden tulosten tulee olla yleisesti saatavilla.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin: 

 • Hylkeiden ja merimetsojen kalastukselle aiheuttamien vahinkojen estäminen. Tukea voidaan myöntää vain pienimuotoiseen sisävesi- ja rannikkokalastukseen. 
 • Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus.  
 • Digitalisaation, automaation ja tiedon hyödyntäminen, esimerkiksi mobiilisaalisilmoitusjärjestelmät, jäljitettävyyden kehittäminen ja liittäminen kuluttajatietoon, liikkeentunnistinten hyödyntäminen rysissä ja konenäköön perustuvan saaliin käsittelyn kehittäminen. 
 • Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kestävän käytön lisääminen. 
 • Haitallisten vieraslajien elintarvikekäytön lisääminen, esim. täplärapu, kyttyrälohi, mustatäplätokko. Tukea voidaan myöntää vain pienimuotoiseen sisävesi- ja rannikkokalastukseen. 
 • Vesialueiden kalastuskäyttöön saannin helpottaminen. Yksityisten vesialueiden saamiseksi kalastuskäyttöön voidaan tukea esimerkiksi vuoropuhelua, kehittämishankkeita ja koulutuksia. Tukea voidaan myöntää vain pienimuotoiseen sisävesi- ja rannikkokalastukseen. 
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kuten ääriolojen lisääntymiseen ja kalakantojen muutoksiin varautuminen ja niiden huomioiminen kalastustoiminnassa. 
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, esimerkiksi sähköisten kalastusalusten kehittäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 
 • Rahoitusta voidaan käyttää kansainvälisten koordinoitujen rahoitushakujen kansallisena rahoitusosuutena siten, että ohjelmasta voidaan rahoittaa suomalaisten toimijoiden kustannukset (esim. pohjoismaiset rahoitushaut sekä EU:n Horisontti-ohjelman Era-Net tai Cofund-rahoitusmallit). 

Yritysten toteuttamat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet 

Yritysten toteuttamilla kehittämishankkeilla vauhditetaan uusien innovaatioiden ja ratkaisumallien käyttöönottoa yrityksissä sekä tuetaan yritysten kasvutoimia. 

Yritysten omat kehittämishankkeet voivat liittyä esimerkiksi vihreään ja digitaaliseen siirtymään, kuten energiatehokkuuden parantamiseen, kannattavuuden kehittämiseen digitalisaation avulla, vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseen, hylkeiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisyyn, tehokkaampaan lajitteluun tai ympäristöystävällisempään ja tehokkaampaan logistiikkaan. 

Koulutus- ja neuvontahankkeet 

Koulutusta ja neuvontaa voidaan rahoittaa yritysten omina hankkeina tai yleishyödyllisinä hankkeina. Toimenpiteestä voidaan tukea esimerkiksi kalastuksen aloittamiseen liittyvää koulutusta, yrittäjyyskoulutusta, yrityksen ja yrittäjän kehittämispolun suunnittelua ja toteutusta sekä kansallisia ja kansainvälisiä yhteiskoulutuksia.  

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Yleishyödyllisissä hankkeissa tuen saajina voivat olla tutkimuslaitokset, koulut, yliopistot ja muut yleishyödylliset toimijat. Rahoitettavien toimien tulee hyödyttää erityisesti kaupallisia kalastajia.  

Yritysten toteuttamille kehittämishankkeille voidaan myöntää rahoitusta kaupallisille kalastajille tai kalastajien yhteenliittymille tai yhteisyrityksille. Hankkeita voidaan toteuttaa myös kaupallisen kalastajan ja yleishyödyllisen toimijan yhteistyönä. 

Paljonko tukea voi saada?  

Yleishyödylliset kehittämishankkeet:  
Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa sekä viranomaisten toteuttamissa hankkeissa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

Muut kuin yleishyödylliset kehittämishankkeet:
Muissa kuin yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 200 000 euroa.  
Poikkeuksen muodostavat pienimuotoisen rannikko- ja sisävesikalastuksen kehittämishankkeet, joissa tuen määrä on enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 200 000 euroa. 

Kalastuksen investoinnit 

Mihin tukea voi saada? 

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin:  

 • Saaliin arvon lisääminen ja laadun parantaminen: esimerkiksi tilat ja laitteet oman saaliin jatkojalostamiseen ja arvon lisäämiseen sekä laadun hallintaan ja parantamiseen liittyvät investoinnit aluksilla ja maissa 
 • Toiminnan monipuolistaminen: toimet ja investoinnit, jotka tukevat tulonlähteiden monipuolistamista. Tukea voidaan myöntää vain pienimuotoiseen sisävesi- ja rannikkokalastukseen. 
 • Alusten modernisointi kalan laadun parantamiseksi, esimerkiksi lopetusmenetelmiin, saaliin jäähdyttämiseen, säilyttämiseen ja purkamiseen sekä laadun mittaamiseen liittyvät investoinnit aluksilla 
 • Jätteiden keräämiseen ja kierrätykseen liittyvät investoinnit aluksilla 
 • Käytöstä poistettujen pyydysten kerääminen ja niiden luontoon päätymisen ehkäiseminen 
 • Työergonomia ja turvallisuus aluksilla ja maissa 
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, esimerkiksi äärioloihin varautumiseen liittyvät investoinnit 
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, esimerkiksi logistiikan tehostamiseen liittyvät toimet 
 • Digitalisaatioon ja automaatioon liittyvät investoinnit 
 • Uusien kalastajien alkuinvestoinnit (ml. ensimmäisen aluksen hankinta asetuksen (EU) 2021/1139 art. 17 mukaisin ehdoin). Tukea voidaan myöntää vain pienimuotoiseen sisävesi- ja rannikkokalastukseen. 
 • Kalastuksen energiatehokkuutta parantavat toimet (pois lukien moottoreiden vaihto ja siihen liittyvät toimenpiteet) 

Huom! Moottoreiden vaihtoa rahoitetaan erillisestä moottoreiden vaihdon toimenpiteestä. Lisäksi investointeja pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin rahoitetaan kalatalouden ympäristötoimista 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tukea yksityisiin investointihankkeisiin voidaan myöntää kaupallisille kalastajille.  

Paljonko tukea voi saada?  

Kalastuksen yksityisissä investointihankkeissa tuen määrä on enintään 40 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. ELY-keskus voi korottaa tuen enimmäismäärää seuraavilla perusteilla:

 1. hanke perustuu korkeakoulun, tiedelaitoksen tai tutkimusorganisaation ja yrityksen yhteistyöhön; 
 2. hanke edistää merkittävästi vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai kalateollisuuden sivuvirtojen jalostamista elintarviketuotteiksi tai korkean lisäarvon tuotteiksi; 
 3. kyse on ympäristön tilaa tai eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä hankkeesta; 
 4. kyse on pienimuotoisen rannikko- tai sisävesikalastuksen hankkeesta.

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa yksittäisen hankkeen osalta enintään 10 prosenttiyksiköllä kullakin edellä luetellulla perusteella kuitenkin siten, että yksittäisen hankkeen enimmäistukimääräksi voi muodostua enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista pienimuotoisessa rannikko- ja sisävesikalastuksessa ja enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista muussa kalastuksessa.  

Jos kyse on ensialuksen hankinnasta tai kalastusaluksen bruttovetoisuuden lisäyksestä turvallisuuden, työolojen tai energiatehokkuuden parantamiseksi, tuen enimmäismäärä on kuitenkin 40 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  

Kalasatamat ja purkupaikat 

Mihin tukea voi saada? 

Toimenpiteestä tuetaan investointeja kalasatamien ja purku- ja keräilypaikkojen kehittämiseen sekä uusien kalan purku- ja keräilypaikkojen rakentamista ja uusien mobiilien ratkaisujen hankkimista saaliin purkamiseen ja ensikäden käsittelyyn liittyen. Rahoitettavat toimenpiteet voivat tukea myös kasvatetun kalan maihintuontia ja logistiikkaa sekä aluksilta peräisin olevan jätteen vastaanottamista. Uusien kalasatamien rakentamista ei voida tukea. 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Yksityisiin investointihankkeisiin voidaan myöntää tukea kaupallisille kalastajille. Yleishyödyllisiä investointeja kalasatamien tai kalan purkamiseen liittyen voidaan rahoittaa kunnille ja muille yleishyödyllisille toimijoille.  

Paljonko tukea voi saada?  

Yleishyödylliset hankkeet:  
Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa sekä viranomaisten toteuttamissa hankkeissa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

Muut kuin yleishyödylliset hankkeet:  
Kalastuksen yksityisissä investointihankkeissa tuen määrä on enintään 40 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. ELY-keskus voi korottaa tuen enimmäismäärää seuraavilla perusteilla: 

 1. hanke perustuu korkeakoulun, tiedelaitoksen tai tutkimusorganisaation ja yrityksen yhteistyöhön; 
 2. hanke edistää merkittävästi vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai kalateollisuuden sivuvirtojen jalostamista elintarviketuotteiksi tai korkean lisäarvon tuotteiksi; 
 3. kyse on ympäristön tilaa tai eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä hankkeesta; 
 4. kyse on pienimuotoisen rannikko- tai sisävesikalastuksen hankkeesta.

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa yksittäisen hankkeen osalta enintään 10 prosenttiyksiköllä kullakin edellä luetellulla perusteella kuitenkin siten, että yksittäisen hankkeen enimmäistukimääräksi voi muodostua enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista pienimuotoisessa rannikko- ja sisävesikalastuksessa ja enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista muussa kalastuksessa.  

Moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen 

Mihin tukea voi saada? 

Moottoreiden vaihtoa voidaan tukea asetuksen (EU) 2021/1139 mukaisten ehtojen mukaisesti. Hankkeet voivat sisältää moottorivaihtoon liittyvät välttämättömät toimenpiteet myös esimerkiksi vaihteistojen ja potkureiden uudistamiseen liittyen.  

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tukea voivat saada kaupalliset kalastajat ja kalastusalusten omistajat. 

Paljonko tukea voi saada?  

Tukea voidaan myöntää enintään 40 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.