Kommersiellt fiske

Kommersiellt fiske

De åtgärder som stöds kan hänföra sig till utveckling av kommersiellt fiske eller investeringar i kommersiellt fiske, utveckling av fiskehamnar och landningsplatser samt byte av fiskefartygs motor.

Kalastaja troolarissa Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Innovationer, utveckling och rådgivning som gäller kommersiellt fiske

Forsknings-, innovations- och rådgivningsåtgärder kan genomföras på bred basis som allmännyttiga utvecklingsprojekt som är till nytta för hela branschen eller som företagens egna utvecklingsprojekt.

Vad kan man få stöd för?

Allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt

Genom allmännyttiga projekt tas ny information fram som är till stor nytta för hela branschen och modeller för att lösa centrala utmaningar. Resultaten av projekten ska vara allmänt tillgängliga.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Förebyggande av skador som sälar och storskarvar orsakar fisket med beaktande av miljölagstiftningen. Stöd kan beviljas endast för småskaligt inlands- och kustfiske.
 • Partnerskap mellan forskning och fiskare.
 • Användning av digitalisering, automatisering och information, såsom mobila fångstrapporteringssystem, utveckling av spårbarheten och integration av den i konsumentinformation, användning av rörelsesensorer i ryssjor och utveckling av hanteringen av fångsten baserat på datorseende.
 • Ökad hållbar användning av underutnyttjade fiskarter.
 • Ökad livsmedelsanvändning av invasiva främmande arter, t.ex. signalkräfta, puckellax, svartmunnad smörbult. Stöd kan beviljas endast för småskaligt inlands- och kustfiske.
 • Åtgärder för att underlätta ibruktagandet av vattenområden för fiske. Genom att stödja exempelvis dialog, utvecklingsprojekt och utbildningar kan man arbeta för att privata vattenområden ska användas för fiske. Stöd kan beviljas endast för småskaligt inlands- och kustfiske.
 • Anpassning till klimatförändringen, till exempel genom att i fiskeverksamheten ha beredskap för och beakta allt oftare förekommande extrema förhållanden och förändringar i fiskbestånden.
 • Minskning av koldioxidutsläppen, exempelvis genom att utveckla eldrivna fiskefartyg och förbättra energieffektiviteten.
 • Finansieringen kan användas för den nationella finansieringsandelen i internationella samordnade förfaranden för ansökan om finansiering på så sätt att de finländska aktörernas kostnader kan finansieras via programmet (t.ex. nordiska finansieringsansökningar samt finansieringsmodellerna Era-Net och Cofund inom EU-programmet Horisont).

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som genomförs av företag

Genom utvecklingsprojekt som genomförs av företag påskyndas införandet av nya innovationer och lösningsmodeller på företagsnivå, och företagens insatser för tillväxt får stöd.

Företagens egna utvecklingsprojekt kan till exempel anknyta till den gröna och digitala omställningen, såsom förbättrad energieffektivitet, utveckling av lönsamheten genom digitalisering, ökad användning av underutnyttjad fisk, förebyggande av skador orsakade av sälar, effektivare sortering eller mer miljövänlig och effektiv logistik.

Utbildnings- och rådgivningsprojekt

Utbildning och rådgivning kan finansieras som företagens egna projekt eller som allmännyttiga projekt. Genom åtgärden kan man till exempel stödja utbildning i samband med inledande av fiske, företagarutbildning, planering och genomförande av företagets och företagarens utvecklingsväg samt nationella och internationella gemensamma utbildningar.

Vem kan beviljas stöd?

Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer. De insatser som finansieras ska särskilt vara till nytta för kommersiella fiskare.

När det är fråga om utvecklingsprojekt som genomförs av företag kan finansiering beviljas kommersiella fiskare, sammanslutningar av fiskare eller fiskares samföretag. Projekt kan också genomföras i samarbete mellan en kommersiell fiskare och en allmännyttig aktör.

Hur mycket stöd kan man få?

Allmännyttiga utvecklingsprojekt:  
I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Stödets maximibelopp i andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt:
I andra än allmännyttiga utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 50 procent av projektets godtagbara totala kostnader, men dock högst 200 000 euro.

Ett undantag är utvecklingsprojekt för småskaligt kust- och insjöfiske där stödbeloppet är högst 60 procent av de godtagbara totala kostnaderna för projektet, men dock högst 200 000 euro.

Investeringar i fiske

Vad kan man få stöd för?

Finansiering riktas särskilt till följande teman: 

 • Förbättring av fångstens värde och kvalitet: till exempel lokaler och utrustning för fortsatt förädling av den egna fångsten och ökning av fångstens värde samt investeringar på fartyg och på land som gäller hanteringen och en förbättring av kvaliteten.
 • Diversifiering av verksamheten: insatser och investeringar som stöder diversifiering av inkomstkällorna. Stöd kan beviljas endast för småskaligt inlands- och kustfiske.
 • Modernisering av fartyg för att förbättra fiskens kvalitet, till exempel fartygsinvesteringar som gäller avlivningsmetoder, nerfrysning, uppbevaring och lossning av fångsten samt mätning av kvaliteten.
 • Fartygsinvesteringar som gäller insamling och återvinning av avfall.
 • Insamling av fångstredskap som tagits ur bruk och förhindrande av att de lämnas kvar i naturen.
 • Arbetsergonomi och säkerhet på fartygen och i land.
 • Anpassning till klimatförändringen, till exempel investeringar som gäller beredskap inför extrema förhållanden.
 • Minskning av koldioxidutsläppen, till exempel åtgärder för att göra logistiken effektivare.
 • Investeringar i digitalisering och automatisering.
 • Nyinvesteringar för nya fiskare (inkl. anskaffning av det första fartyget enligt villkoren i artikel 17 i förordning (EU) (2021/1139). Stöd kan beviljas endast för småskaligt inlands- och kustfiske.
 • Åtgärder som förbättrar fiskets energieffektivitet (exkl. byte av motorer och åtgärder i samband med det).

Obs! Bytet av motorer finansieras med en separat åtgärd för byte av motorer. Dessutom finansieras investeringar i selektivitet och skydd av fiskeredskap och djurens välbefinnande med miljöåtgärderna inom fiskeri.

Vem kan beviljas stöd?

När det är fråga om privata investeringsprojekt kan finansiering beviljas kommersiella fiskare.

Hur mycket stöd kan man få?

I investeringsprojekt för fiske är stödbeloppet högst 40 procent av investeringens godtagbara totala kostnader. NTM-centralen kan höja stödets maximibelopp på följande grunder:

 1. projektet grundar sig på samarbete mellan en högskola, vetenskaplig institution eller forskningsorganisation och ett företag;
 2. projektet främjar avsevärt förädling av underutnyttjade fiskarter eller restflöden från fiskeindustrin till livsmedelsprodukter eller produkter med högt mervärde;
 3. det är fråga om ett projekt som främjar miljöns tillstånd eller djurs välfärd och välbefinnande;
 4. det är fråga om ett projekt som gäller småskaligt kust- eller insjöfiske.

Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt kan höjas med högst 10 procentenheter på varje ovannämnd grund, dock så att maximistödbeloppet för ett enskilt projekt kan vara högst 60 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i ifråga om småskaligt kust- och insjöfiske och högst 50 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i fråga om annat fiske.

Om det är fråga om förvärv av ett första fartyg eller ökning av fiskefartygets bruttodräktighet för att förbättra säkerheten, arbetsförhållandena eller energieffektiviteten, är det maximala stödbeloppet dock 40 procent av de godtagbara totala kostnaderna för projektetet.

Fiskehamnar och landningsplatser

Vad kan man få stöd för?

Åtgärden stöder investeringar i utvecklingen av fiskehamnar och landnings- och insamlingsplatser samt byggande av nya landnings- och insamlingsplatser och anskaffning av nya mobila lösningar för landning och en första hantering av fångsten. De åtgärder som finansieras kan även stödja landning av och logistik i samband med odlad fisk samt mottagning av avfall från fartygen. Byggande av nya fiskehamnar kan inte stödjas.

Vem kan beviljas stöd?

När det är fråga om privata investeringsprojekt kan finansiering beviljas kommersiella fiskare. Vid allmännyttiga investeringar för fiskehamnar och landning av fisk kan finansiering beviljas kommuner och andra allmännyttiga aktörer.

Hur mycket stöd kan man få?

Allmännyttiga projekt:  
I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Andra än allmännyttiga projekt:  
I privata investeringsprojekt för fiske är stödbeloppet högst 40 procent av investeringens godtagbara totala kostnader. NTM-centralen kan höja stödets maximibelopp på följande grunder:

 1. projektet grundar sig på samarbete mellan en högskola, vetenskaplig institution eller forskningsorganisation och ett företag;
 2. projektet främjar avsevärt förädling av underutnyttjade fiskarter eller restflöden från fiskeindustrin till livsmedelsprodukter eller produkter med högt mervärde;
 3. det är fråga om ett projekt som främjar miljöns tillstånd eller djurs välfärd och välbefinnande;
 4. det är fråga om ett projekt som gäller småskaligt kust- eller insjöfiske.

Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt kan höjas med högst 10 procentenheter på varje ovannämnd grund, dock så att det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt kan vara högst 60 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i ifråga om småskaligt kust- och insjöfiske och högst 50 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i fråga om annat fiske.

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Vad kan man få stöd för?

Byte av motorer kan stödjas i enlighet med villkoren i förordning (EU) 2021/1139. Projekten kan också omfatta nödvändiga åtgärder i samband med motorbyte, till exempel vid förnyelse av transmissioner och propellrar.

Vem kan beviljas stöd?

Stödet kan beviljas till kommersiella fiskare och fiskefartygsägare.

Hur mycket stöd kan man få?

Stöd kan beviljas högst 40 procent av projektets godtagbara totala kostnader.