Ympäristön ja kalavarojen tilan parantaminen

Ympäristön ja kalavarojen tilan parantaminen

Tukea voidaan myöntää ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, kalataloudellisiin kunnostuksiin ja pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin tehtäviin investointeihin. Lisäksi hylkeiden aiheuttamista vahingoista voidaan myöntää korvauksia 1-ryhmän kaupallisille kalastajille.

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeet  

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteestä rahoitetaan yleishyödyllisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistävät vesiekosysteemien biologista monimuotoisuutta sekä suojelua ja ennallistamista.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin:  

 • Edistetään tiedon ja osaamisen parantamista sekä tiedon levittämistä ympäristön ja kalavarojen tilan parantamiseen liittyen, ml. kalastuksesta peräisin olevaan meriroskaan liittyvät TKI-hankkeet Vahvistetaan kalavarojen kestävään käyttöön liittyvää tietopohjaa.  
 • Biodiversiteettistrategiaan ja PAF-tavoitteisiin liittyen voidaan tukea OECM-alueiden eli muiden tehokkaiden aluelähtöisten suojelutoimien alueiden tunnistamista ja kartoittamista etenkin kalakantojen ja niiden elinympäristöjen suojelun näkökulmasta.  
 • Uhanalaisten kalakantojen suojelutoimien suunnittelu, erityisesti merelliset kalakannat osana biodiversiteettistrategian ja PAF:in merten suojelun tavoitetta suojelualueilla. 
 • Tiedonkeruuta, tutkimusta ja valvontaa hyödyttävät pilottihankkeet 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tuensaajia voivat olla esimerkiksi kunnat, tutkimuslaitokset, yliopistot, koulut sekä muut julkiset tai yleishyödylliset tahot. 

Paljonko tukea voi saada?  

Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa sekä viranomaisten toteuttamissa hankkeissa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

Kalataloudelliset kunnostukset 

Mihin tukea voi saada?

Toimenpiteessä voidaan rahoittaa yleishyödyllisiä hankkeita, jotka edistävät ympäristön ja kalavarojen tilan parantamista.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin:  

 • Ympäristökunnostukset liittyen kalojen elinympäristöjen suojeluun ja ennallistamiseen. Esimerkiksi kalojen kutupaikkojen säilyttäminen ja kunnostaminen sekä biodiversiteettistrategian meriympäristön suojelutavoitteeseen liittyvät kalojen elinympäristökunnostukset ja vaellusesteiden poistaminen pienissä vesistöissä.  
 • Uudet tulosperusteiset rahoitusmallit, joukkoistaminen sekä yksityistä sijoituspääomaa hyödyntävät mallit ympäristökunnostuksissa 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Tuensaajia voivat olla esimerkiksi kunnat, tutkimuslaitokset, yliopistot, koulut ja muut julkiset tai yleishyödylliset tahot sekä järjestöt ja yhteisöt.  

Paljonko tukea voi saada?

Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa sekä viranomaisten toteuttamissa hankkeissa tuen määrä on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. 

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Mihin tukea voi saada?

Kaupallista kalastusta tulee kehittää ekologisesti entistä kestävämpään suuntaan esimerkiksi edistämällä ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviä toimia.  

Rahoitusta suunnataan etenkin seuraaviin teemoihin: 

 • Investoinnit ympäristövaikutusten minimoimiseksi 
 • Investoinnit eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen  
 • Kalastustoiminnan valikoivuuden parantaminen sekä kalastuksen sivusaaliin (erityisesti linnut ja hylkeet) vähentäminen ja estäminen.  
 • Hylkeiden ja merimetsojen sekä kaupallisen kalastuksen rinnakkaiselon tukeminen ympäristölainsäädäntö huomioiden (investointituet esimerkiksi hylkeenkestäviin pyydyksiin ja hyljekarkottimiin). Tukea voidaan myöntää vain pienimuotoiseen sisävesi- ja rannikkokalastukseen. 

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Tukea voidaan myöntää kaupallisille kalastajille. 

Paljonko tukea voi saada?  

Kalastuksen yksityisissä investointihankkeissa tuen määrä on enintään 40 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena tästä ELY-keskus voi korottaa tuen enimmäismäärää seuraavilla perusteilla: 

 1. hanke perustuu korkeakoulun, tiedelaitoksen tai tutkimusorganisaation ja yrityksen yhteistyöhön; 
 2. hanke edistää merkittävästi vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai kalateollisuuden sivuvirtojen jalostamista elintarviketuotteiksi tai korkean lisäarvon tuotteiksi; 
 3. kyse on ympäristön tilaa tai eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä hankkeesta; 
 4. kyse on pienimuotoisen rannikko- tai sisävesikalastuksen hankkeesta. 

Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa yksittäisen hankkeen osalta enintään 10 prosenttiyksiköllä kullakin edellä luetellulla perusteella kuitenkin siten, että yksittäisen hankkeen enimmäistukimääräksi voi muodostua enintään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista pienimuotoisessa rannikko- ja sisävesikalastuksessa ja enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista muussa kalastuksessa. 

Tuen enimmäismäärä hylkeiden kalataloudelle aiheuttamia vahinkoja ehkäisevissä hankkeissa 
Edellä kuvatusta poiketen hylkeiden kalastukselle aiheuttamia vahinkoja ehkäisevissä hankkeissa ELY-keskus voi päättää korkeamman tuen myöntämisestä siten, että tuen määrä pienimuotoisessa rannikko- ja sisävesikalastushankkeissa on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 

Mihin tukea voi saada?  

Korvataan hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamia vahinkoja. Korvausjärjestelmää valmistellaan parhaillaan ja valmistelun etenemisestä tiedotetaan merijakalatalous-sivulla. Tukea voidaan myöntää vain pienimuotoiseen sisävesi- ja rannikkokalastukseen.  

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Hylkeiden aiheuttamia vahinkoja voidaan kompensoida ainoastaan 1-ryhmän kaupallisille kalastajille. 

Paljonko tukea voi saada? 

Korvausjärjestelmää valmistellaan parhaillaan. Korvauksen määrä tarkentuu valmistelun edetessä.