Förbättring av miljöns och fiskeresursernas tillstånd

Förbättring av miljöns och fiskeresursernas tillstånd

Stöd kan beviljas för forsknings- och utvecklings­projekt som gäller miljö och fiske­resurser, fiskeri­ekonomiska restaureringar och investeringar i selektivitet och skydd av fiske­redskap och djurens välbe­finnande. Dessutom kan de kommer­siella fiskarna i grupp 1 få ersättningar för skador orsakade av sälar.

Troolausta Saaristomerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller miljö och fiskresurser

Vad kan man få stöd för?

Finansieringen omfattar allmännyttiga forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar den biologiska mångfalden i vattnets ekosystem samt skydd och återställande av denna.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Ökad kunskap och kompetens främjas liksom spridning av kunskap som hänför sig till en förbättring av miljöns och fiskresursernas tillstånd, inklusive FoU-projekt som gäller marint skräp orsakat av fiske. Kunskapsbasen i fråga om hållbar användning av fiskresurserna förstärks.
 • När det gäller strategin för biologisk mångfald och PAFmålen kan man stödja identifiering och kartläggning av OECM-områden, dvs. områden för vissa andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder, i synnerhet när det gäller skyddet av fiskbestånden och deras livsmiljöer.
 • Planering av åtgärder för att skydda utrotningshotade fiskbestånd, särskilt marina fiskbestånd, som en del av målet i strategin för biologisk mångfald och PAF-målen när det gäller att skydda haven i skyddsområden.
 • Pilotprojekt som främjar datainsamling, forskning och övervakning.

Vem kan beviljas stöd?

Stödmottagare kan vara till exempel kommuner, forskningsinstitut, universitet, skolor samt andra offentliga eller allmännyttiga aktörer.

Hur mycket stöd kan man få?

I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Fiskeriekonomiska restaureringar

Vad kan man få stöd för?

Åtgärden möjliggör finansiering av allmännyttiga projekt som främjar förbättringen av miljöns och fiskresursernas tillstånd.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Restaurering av miljön i samband med skydd och återställande av fiskarnas livsmiljöer. Till exempel bevarande och återställande av lekområden för fisk, restaurering av fiskarnas livsmiljöer som anknyter till målet att skydda havsmiljön i strategin för biologisk mångfald samt avlägsnande av vandringshinder i små vattendrag.
 • Nya resultatbaserade finansieringsmodeller, massfinansiering och modeller som utnyttjar privat investeringskapital för restaurering av miljön.

Vem kan beviljas stöd?

Stödmottagare kan vara till exempel kommuner, forskningsinstitut, universitet, skolor och andra offentliga eller allmännyttiga aktörer samt organisationer och sammanslutningar.

Hur mycket stöd kan man få?

I allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt samt i projekt som myndigheter genomför är stödbeloppet högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt i djurens välbefinnande

Vad kan man få stöd för?

Det kommersiella fisket bör utvecklas i en ekologiskt mer hållbar riktning, till exempel genom att man främjar insatser som gäller miljön och djurens välbefinnande.

Finansiering riktas särskilt till följande teman:

 • Investeringar för att minimera miljöpåverkan.
 • Investeringar i utvecklingen av djurens välbefinnande.
 • Förbättring av fiskeverksamhetens selektivitet samt minskning och förebyggande av bifångster vid fiske (särskilt fåglar och sälar).
 • Stöd till samexistens mellan å ena sidan säl och storskarv och å andra sidan det kommersiella fisket med beaktande av miljölagstiftningen (investeringsstöd till exempel för sälbeständiga fångstredskap och sälskrämmor). Stöd kan beviljas endast för småskaligt inlands- och kustfiske.

Vem kan beviljas stöd?

Kommersiella fiskare kan beviljas finansiering för investeringsprojekt.

Hur mycket stöd kan man få?

I privata investeringsprojekt för fiske är stödbeloppet högst 40 procent av investeringens godtagbara totala kostnader. NTM-centralen kan höja stödets maximibelopp på följande grunder:

 1. projektet grundar sig på samarbete mellan en högskola, vetenskaplig institution eller forskningsorganisation och ett företag;
 2. projektet främjar avsevärt förädling av underutnyttjade fiskarter eller restflöden från fiskeindustrin till livsmedelsprodukter eller produkter med högt mervärde;
 3. det är fråga om ett projekt som främjar miljöns tillstånd eller djurs välfärd och välbefinnande;
 4. det är fråga om ett projekt som gäller småskaligt kust- eller insjöfiske.

Det maximala stödbeloppet för ett enskilt projekt kan höjas med högst 10 procentenheter på varje ovannämnd grund, dock så att maximistödbeloppet för ett enskilt projekt kan vara högst 60 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i ifråga om småskaligt kust- och insjöfiske och högst 50 procent av investeringens godtagbara totala kostnader i fråga om annat fiske.

Stödets maximibelopp i projekt som förebygger skador som sälar orsakar fiskerinäringen
Med avvikelse från vad som beskrivs ovan NTM-centralen i projekt som förebygger de skador som sälar orsakar fiske besluta att ett högre stöd ska beviljas så att stödbeloppet i projekt som gäller småskaligt kust- och insjöfiske dock är högst 80 procent av projektets godtagbara totala kostnader.

Ersättning av skador orsakade av säl och storskarv

Vad kan man få stöd för?

Skador som sälar orsakar det kommersiella fisket ersätts. Ersättningssystemet bereds som bäst, och information om hur beredningen framskrider ges på merijakalatalous.fi sidan. Stöd kan beviljas endast för småskaligt inlands- och kustfiske.

Vem kan beviljas stöd?

Endast kommersiella fiskare i grupp 1 kan få ersättning för skador som orsakas av säl.

Hur mycket stöd kan man få?

Ersättningssystemet bereds som bäst. Ersättningsbeloppet preciseras i takt med att beredningen framskrider.