Informations­instruktioner till förmåns­tagaren

Informations­­instruktioner till förmåns­­tagaren

Tältä sivulta löydät tietoa EMKVR:n tukimahdollisuuksista sekä ohjeita tuen hakemiseen, hankkeiden toteuttamiseen ja maksatuksen hakemiseen.

Silakkarysät Selkämerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Informations­­anvisning för Europeiska havs-, fiskeri- och vatten­bruks­fondens stöd­­mottagare 2021–2027

Alla stödmottagare har skyldighet att betona det stöd som de beviljas från EU-fonderna.

Allmänna anvisningar för stöd­mottagare

Stöd som beviljats från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ska framhävas på allt kommunikationsmaterial som rör genomförandet av en insats och som är avsett för allmänheten eller deltagarna. Stöd ska framhävas till exempel på webbsidor, i sociala medier och i kommunikationsmaterialet.

Om projektet gäller en fysisk investering, ska stödmottagaren på en plats som är tydligt synlig för allmänheten sätta upp en affisch eller en informationsskylt som betonar det stöd som beviljas från EU-fonderna:

  • insatser med totala kostnader som underskrider 100 000: en affisch i minst A3-format eller motsvarande elektronisk bildskärm
  • insatser med totala kostnader som överskrider 100 000 euro: en permanent informationsskylt

Vad gäller insatser med totala kostnader som överstiger 10 000 000 euro, ska stödmottagaren anordna ett kommunikationsevenemang eller en kommunikationsinsats enligt situationen och i god tid involvera Europeiska kommissionen och jord- och skogsbruksministeriet.

Finansieras av Europeiska unionen logo

Instruktioner för användningen av unionens emblem och logotyper

Finansieringens ursprung visas med EU:s emblem (EU:s flagga och texten ”Finansieras av Europeiska unionen” eller ”Medfinansieras av Europeiska unionen”). Emblemet ska vara framträdande placerat på allt kommunikationsmaterial, såsom tryckta eller digitala produkter, webbplatser och mobilversionerna av dem, som rör genomförandet av en insats och som är avsett för allmänheten eller deltagarna.

Emblemet ska användas i enlighet med bilaga IX i den allmänna förordningen om EU-fonderna. I bilagan beskrivs närmare grafiska anvisningar och tekniska egenskaper för användningen av EU-emblemet. Läs också ”Vägledning för mottagare av EU-medel”.

Användbara emblem och affischverktyg kan laddas ner här. Utöver EU-emblemet får stödet från EU inte lyftas fram med någon annan visuell identifikation eller logotyp. Om det används andra emblem, ska unionens emblem vara minst lika stort som det största andra emblemet.

Om stödmottagaren inte fullgör sina skyldigheter som gäller kommunikationen och om korrigerande åtgärder inte har vidtagits, kan den som beviljar stödet dra tillbaka högst 3 procent av stödet från fonderna till den berörda insatsen. NTM-centralen kan sätta upp villkor som gäller informeringen i sitt beslut där stödet beviljas. Då förutsätter utbetalningen av stödet att villkoren följs.

Hela informationsanvisning finns här: Informationsanvisning för stödmottagare (PDF)