Innovationsprogram för marknadsföring

Innovationsprogrammet för marknadsföring genomförs av Pro Fisk rf. Målet med programmet är att på ett hållbart sätt stärka de producerade fiskprodukternas marknadsposition och öka deras värde. För att göra det strävar man särskilt efter att utveckla samarbetet i värdekedjan samt den marknadsdrivande produktionen och verksamheten. Ett särskilt fokusområde är att öka värdet på och konkurrenskraften för värdekedjorna som bygger på hållbart producerad fisk samt öka kvaliteten och värdet på samt stärka marknadspositionen för fiskprodukterna.

Åtgärderna kan innefatta utnyttjande av nya konsumtionstrender och produktifiering av inhemsk fisk samt utveckling av imagemarknadsföring och säljfrämjande åtgärder som gynnar hela värdekedjan. Dessutom är målet att främja den allmänna bilden av fiskerinäringen samt internationaliseringen och exporten i branschen.

Programmet har fyra centrala teman:

 • Stärka hållbart producerade fiskprodukters marknadsposition och öka deras värde
 • Utveckla nätverksbyggandet och samarbetet i branschen
 • Förbättra den allmänna bilden av branschen
 • Export och internationalisering

I samarbetsnätverket ingår:

 • företag/företagare inom fiskerinäringen
 • sammanslutningar och organisationer inom fiskerinäringen
 • Naturresursinstitutet
 • Team Finland/Food from Finland
 • nationella och regionala organisationer

Programmets styrgrupp:

 • Kim Jordas, FYFF
 • Irja Skytén-Suominen, Finlands fiskodlarförbund
 • Jari Multanen, Finlands Fiskhandlarförbund
 • Anna Vainikainen/Irina Simola, ETL Kalateollisuusyhdistys
 • Asmo Honkanen, Naturresursinstitutet
 • Esa Wrang, Food from Finland
 • Katriina Partanen, Pro Fisk

Foto: Pro Kala ry