Miljöprogram för fiskerinäringen

Starka fiskbestånd och en god status för vattendragen är en förutsättning även för en livskraftig fiskerinäring. De mest centrala åtgärderna för att höja statusen på fiskeresurserna är förvaltningsplaner för fiskresurser, organisering av fisket och regionplanering som bygger på kunskap samt restaureringsåtgärder i fortplantningsområden och vandringsvägar. Tryggandet av fiskresursernas livskraft bygger i synnerhet på främjande av naturlig fortplantning. Även om utsättningscentreringen i förvaltningen av fiskbestånden kommer att minska kommer det i många vattendrag även i fortsättningen att förekomma avbrott i livscykeln och permanent förändrade förhållanden. I de vattendragen är utsättning även i fortsättningen en viktig metod för att återuppliva och bevara fiskbestånden. Utsättning av fisk görs med varierande framgång.

Naturresursinstitutet administrerar miljöprogrammet för fiskerinäringen. I programmet ingår fyra teman: Blå eko, Vettig regionplanering, Göra odlade fiskbestånd vilda och Framgångsrik sättfisk.

Målen med miljöprogrammet är att

  • stärka fiskresursernas livskraft och ett hållbart nyttjande genom att främja naturlig fortplantning både genom regionplanering och reglering av fisket
  • upprätta en kunskapsbas för restaurering av fiskeresurserna i havsområden och inlandsvatten
  • stödja nätverksbaserade verksamheter och nya typer av samarbetsmodeller mellan forskning och medborgare
Målet med miljöprogrammet för fiskerinäringen är att förbättra fiskeresursernas livskraft och främja fädernas framgång i naturen.

Vad innehåller programpaketen?

Programpaketet omfattar fyra kategorier: blå ekologisk produktion, rationell regionplanering, integrering av fiskbestånden i naturen och framgångsrik utplantering av fiskbestånden

I samarbetsnätverket ingår förutom Naturresursinstitutet

  • Miljöcentralen
  • Jyväskylä universitet
  • Östra Finlands universitet
  • Helsingfors universitet
  • Uleåborgs universitet

Dessutom deltar Forststyrelsen, Evira, fiskeområdenas och vattenområdenas ägare, tredje sektorn (samarbetspartner i form av föreningar och organisationer), fiskodlingsföretag (Voimalohi Oy, Montan Lohi Oy, Savon taimen Oy), Raisoagro Oy.

Planering av programmet/projekten och ansökan om finansiering för åren 2017–2021:

  • Stärka fiskresursernas livskraft 3 000 000 €
  • Framgångsrika utsättningar i naturen 1 000 000 €

Ytterligare information om programmet ges av Pauliina Louhi, Naturresusinstitutet, (pauliina.louhi at luke.fi)