Valtioneuvosto antoi asetuksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden valmistelut ottavat jälleen askeleen eteenpäin, kun kansallinen lainsäädäntö täydentyy valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään tuen määrästä, hyväksyttävistä kustannuksista, vastikkeetta tehdyn työn määrästä ja arvosta, avustusmuodoista ja kehittämissuunnitelmasta.

Tarkemmilla säännöksillä on tarkoitus yhtenäistää viranomaisten käytäntöjä sekä selkeyttää rahasto-ohjelman tukien myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä. Yhtenäisillä ja selkeillä säännöillä myös tehostetaan viranomaisten toimintaa ja huolehditaan tuen saajien yhdenvertaisesta kohtelusta.

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan elokuussa. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston hakumenettelyt ovat jo tiettyjen toimenpiteiden osalta auki. Ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat alkaa myöntämään tukea, tarvitaan vielä komission virallinen hyväksyntä Suomen ohjelmalle sekä seurantakomitean vahvistamat valintakriteerit. Tukia päästään myöntämään arviolta syksyllä 2022.

Valtioneuvoston päätös

Avoin työpaja uuden EMKVR-kauden innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta 29.–30.9.2022

Oletko kiinnostunut kalatalouden kehittämisestä ja sitä tukevista verkostoista? Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen työpajan, jossa suunnitellaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelmakauden 2021–2027 innovaatio-ohjelmia sekä kansallista verkostoa. Työpaja järjestetään Helsingissä 29.–30.9.2022. Tervetuloa!

Innovaatio-ohjelmat

Kalatalouden innovaatio-ohjelmia on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 2014–2020. Uudet, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 rahoitettavat innovaatio-ohjelmat on tarkoitus käynnistää keväällä 2023. Uutta ohjelmakonseptia suunnitellaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä avoimessa työpajassa syyskuussa.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on kalatalouden innovaatioiden vauhdittaminen ja koko toimialaa hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmilla edistetään yksityisten ja julkisten toimijoiden kumppanuutta ja verkostoitumista. Uudella ohjelmakaudella innovaatio-ohjelmia on tarkoitus kehittää aiempaa yrityslähtöisemmiksi.

Kansallinen verkosto

Myös uuden kansallisen verkoston toiminta on tarkoitus käynnistää keväällä 2023. Verkoston tavoitteena on tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä kalatalouden kehittämisessä. Verkosto toimisi linkkinä paikallisen ja valtakunnallisen tason välillä, ja sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä mm. viestinnässä, innovaatiotoiminnassa, koulutuksissa ja kalaleader-alueiden ulkopuolelle jäävien alueiden neuvonnassa.

Verkoston ytimen muodostaisivat kalaleader-ryhmien aktivaattorit, jotka käyttäisivät osan työajastaan verkoston teemojen edistämiseen verkostolle laadittavan käyttösuunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintaan on varattu EMKVR:stä. Koska verkoston toiminta tukee tiiviisti kalatalouden valtakunnallista kehitystä, mukaan toiminnan suunnitteluun toivotaan laajasti eri sidosryhmiä.

Työpaja

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää kaksipäiväisen työpajan innovaatio-ohjelmien ja kansallisen verkoston suunnittelusta. Työpaja järjestetään Helsingissä 29.–30.9.2022.

Työpajan alustava ohjelma:

Torstai 29.9.   

Aamupäivä: taustoitus innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta sekä innovaatio-ohjelmien valmistelua koskeva työpaja (kaikille avoin tilaisuus)

Iltapäivä: kansallisen verkoston valmistelua koskeva työpaja (kaikille avoin tilaisuus)

Perjantai 30.9.

Aamupäivä: käytännön kysymykset kansallisen verkoston hallinnoinnissa (työpaja suunnattu erityisesti kalaleader-ryhmille)

Valtioneuvoston asetus kalatalouden kriisituesta lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta, jolla säädettäisiin Ukrainan sodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Lausuntoaika päättyy 5.8.2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa kalatalouden alkutuotantoon eli kalastukseen ja vesiviljelyyn monin tavoin: Kalatuotteiden, kalanrehun ja kalanpoikasten vienti Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan on loppunut. Lisäksi polttoaineiden, energian, kalanrehun ja monien materiaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita.

Tuen määrä perustuisi Luonnonvarakeskuksen arvioon tuotantopanosten hinnan nousun vaikutuksista yritysten kannattavuudelle. Tukea maksettaisiin kalastus- ja vesiviljely-yrityksille laskentakaavan mukaan yritysten esittämien tietojen perusteella.

Avustuksen myöntämisestä päättäisivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tukijärjestelmä perustuisi Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin. Niiden mukaisesti yrityskohtaisen tuen enimmäismäärä olisi 35 000 euroa. Yhteensä rahoitusta on varattu viisi miljoonaa euroa osana hallituksen noin 300 miljoonan euron tukipakettia kotimaiselle ruoantuotannolle.

Lausuntoja pyydetään 5.8.2022 mennessä

Lausuntopyyntö  PDF

Asetusluonnos PDF

Muistio PDF

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
erityisasiantuntija Heta Ratasvuori, p. 02951 62016, heta.ratasvuori(at)gov.fi

Uudet kalaleader-ryhmät valittu

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut kalatalouden paikallisesta kehittämisestä vastaavat kalaleader-ryhmät Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uudelle ohjelmakaudelle. Manner-Suomessa toimii jatkossa 10 kalaleader-ryhmää, ja niiden alueellinen kattavuus laajenee merkittävästi aiempaan ohjelmakauteen verrattuna.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta rahoitetaan kalatalouden paikallista kehittämistä myös ohjelmakaudella 2021–2027. Paikallisen kehittämisen tarkoituksena on tukea yhteisölähtöistä, alueen tarpeisiin ja vahvuuksiin perustuvaa kehittämistoimintaa, hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja antaa ihmisille mahdollisuuksia osallistua oman alueensa ja sen kalatalouden kehittämiseen.

Uudelle kaudelle on valittu 10 kalaleader-ryhmää, joista yhdeksän jatkaa aiemmalta ohjelmakaudelta. Uutena ryhmänä aloittaa Kuha-Suomen Kalaleader, joka toimii Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Lappajärven ja Ähtärin alueella. Kalaleader-toiminnan alueellinen kattavuus kasvaa merkittävästi, sillä myös osa vanhoista ryhmistä on kasvattanut toiminta-aluettaan. Jokainen ryhmä on laatinut omalle alueelleen strategian, jossa on kuvattu toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet ohjelmakaudelle.

Uudet ryhmät valittiin Leader-valintakomitean esityksen perusteella. Maaseuturahaston kanssa yhteinen valintakomitea muodostui paikallisen kehittämisen asiantuntijoista hallinnon eri aloilta. Valintakomitean esityksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nosti paikalliselle kehittämiselle varatun EMKVR-rahoituksen määrää alun perin suunnitellusta yhdeksästä miljoonasta 9,6 miljoonaan euroon, jotta kaikille kymmenelle hakemuksen jättäneelle kalaleader-ryhmälle voitiin myöntää rahoitus.

Kalaleader-toiminta jatkuu uudella kaudella myös Ahvenanmaalla, jossa on aiemmin toiminut yksi ryhmä. Ahvenanmaa toteuttaa oman hakumenettelynsä myöhemmin.

Uuden kauden Manner-Suomen ryhmät ovat seuraavat:

Ryhmä EMKVR-rahoitus €
Sisä-Suomi 1 100 000
Kainuu-Koillismaa 1 100 000
Itä-Suomi 1 050 000
Länsi 1 050 000
Etelärannikko 1 000 000
Perämeri 950 000
Pohjanmaa 900 000
Lappi 900 000
Saaristomeri 900 000
Kuha-Suomi 650 000
Yhteensä 9 600 000

Kalaleader-ryhmät kartalla

Manner-Suomessa toimii jatkossa 10 kalaleader-ryhmää. Ahvenanmaa toteuttaa oman hakumenettelynsä myöhemmin.

Hylje- ja merimetsokorvausten määräaikainen hakumenettely aukeaa syyskuussa

Maa- ja metsätalousministeriö avaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston määräaikaisen hakumenettelyn hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi. Haun on tarkoitus avautua 1.9. ja päättyä 1.11.2022.

Määräaikaisessa hakumenettelyssä voi hakea korvausta vuonna 2021 syntyneisiin hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamiin saalisvahinkoihin. Tuki perustuu hakijan vuoden 2021 rannikkokalastussaaliin laskennalliseen arvoon.

Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (www.ruokavirasto.fi/hyrra) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 1.11.2022 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.