Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvon sallitusta poikkeamasta tulee voimaan 1.6.2021. Asetuksessa säädetään turskan, silakan ja kilohailin kalastuksessa saadun, lajittelemattomana puretun saaliin osalta kalastuspäiväkirjaan kirjattujen saalisarvioiden sallitusta lajikohtaisesta virheestä.

Euroopan unionin lainsäädännön mukaan jokaisen kokonaispituudeltaan vähintään 10 metrin pituisen kalastusaluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa. Kalastuspäiväkirjassa on jokaisen pyyntimatkan osalta eriteltävä kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa. Kalastuspäiväkirjan on sisällettävä kunkin lajin arvioidut määrät kilogrammoina.

Kalastuspäiväkirjaan merkitty arvio saa erota purkamisilmoitukseen merkitystä lajikohtaisesta saalismäärästä enintään kymmenen prosenttia. Yli kymmenen prosentin virhe saalisarviossa on yhteisen kalastuspolitiikan rikkomus, josta Ruokavirasto määrää hallinnollisen rikkomusmaksun.

Itämerellä turskaa, silakkaa ja kilohailia kalastavia aluksia koskee lievennys, jota selvennetään 1.6.2021 voimaan tulevalla valtioneuvoston asetuksella. Manner-Suomen kalastusalusrekisteriin kuuluvien alusten kohdalla turskan, silakan ja kilohailin kalastuksessa lajikohtainen kalastuspäiväkirjaan merkittävä saalisarvio saa erota purkamisilmoitukseen merkitystä  lajikohtaisesta saalismäärästä enintään kymmenen prosenttia laskettuna kaikkien lajien yhteenlasketusta saalismäärästä.

Kesäkuun alussa voimaan tuleva sääntö sallitusta poikkeamasta koskee kaikkia lajeja, siis muitakin kuin turskaa, silakkaa ja kilohailia, jos ne on saatu turskan, silakan tai kilohailin kalastuksen yhteydessä. Lievennys koskee lajittelemattomana purettavaa saalista. Kaikkien lajien yhteenlasketun määrän sallittu poikkeama on aina enintään 10 prosenttia.

Esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on runsaasti silakkaa ja vähän kilohailia:

Taulukossa esitetty esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on runsaasti silakkaa ja vähän kilohailia

 

Esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on melko tasaisesti silakkaa ja kilohailia:

Taulukossa esitetty esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on melko tasaisesti silakkaa ja kilohailia

 

Uusi asetus tukee erityisesti troolikalastuksen kestävyyttä. Asetuksen tarkoituksena on parantaa kalastuksenvalvonnan edellytyksiä sekä varmistaa, että saalistiedot kirjataan mahdollisimman tarkasti oikein. Näin parannetaan kalakanta-arvioiden luotettavuutta.

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta