Suomen toimintaohjelma

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Toimintaympäristön kehittämisessä korostuu kannustavan säätelyn kehittäminen sekä rohkeiden kokeilujen edistäminen. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen esteitä, parannetaan yritysten kilpailukykyä ja edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä.

Toimintaedellytysten parantumisen arvioidaan luovan edellytykset tuotannon kasvulle, monipuolistumiselle ja arvon kehittymiselle siten, että elinkeinokalatalouden arvoketjun vuotuinen liikevaihto ylittää 1 000 miljoonaa euroa vuonna 2020. Ohjelman tavoitteena on myös varmistaa Suomen kalavarojen elinvoimaisuus ja monimuotoisuus erityisesti kalakantojen luontaista lisääntymistä edistämällä sekä edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.

Suomen toimintaohjelman neljä kansallista strategista päämäärää ja visio

Suomen kansallinen strategia. Kuva: MMM

Toimintaohjelman perustana ovat Euroopan unionin painopisteet:

1. Kestävän kalastuksen edistäminen
Kestävän kalastuksen prioriteetista tuetaan toimia uusien toimintamallien, tuotteiden ja markkinoiden luomiseen sekä kalastajien toiminnan monipuolistamiseen. Alan tulevaisuuden kannalta on tärkeää tukea myös nuorten kalastajien alalle pääsyä. Keskeistä on kalakantojen tilan parantaminen sekä edellytysten luonti vaelluskalojen palauttamiselle ja niiden luontaiselle lisääntymiselle.

2. Kestävän vesiviljelyn edistäminen
Vesiviljelyssä tavoitteena on tuotannon voimakas ja kestävä kasvu, jonka avulla parannetaan kalatuotteiden omavaraisuusastetta Suomessa ja vahvistetaan Suomen asemaa kalanviljelyteknologian osaajana ja tuottajana maailmalla. Tuet suunnataan erityisesti kestävää kasvua ja toimialan uudistumista edistäviin investointeihin sekä tuotannon monipuolistamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

3. Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen (YKP)
Tiedonkeruun resurssit kohdennetaan ensisijaisesti ydintehtävään ja tietotarpeiden priorisointi tehdään tiedonkeruuasetuksen asettamissa rajoissa kansallisten tarpeiden mukaan.Tiedonkeruuta pyritään jatkossakin tehostamaan tekemällä yhteistyötä useilla eri tasoilla. Itämeren alueellisessa yhteistyössä käytetään yhdenmukaisia menetelmiä ja toteutetaan alueellista työnjakoa resurssitehokkuuden lisäämiseksi. Yhteistyötä tehdään myös suomalaisten tutkimuslaitosten kanssa, esimerkkinä silakan kaikuluotaustutkimusmatkan toteuttaminen Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus Arandalla. Yhteistyötä kalastajien kanssa pyritään lisäämään tiedon hankinnassa.

4. Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen
Tämän prioriteetin mukaisia toimia tuetaan kalatalouden paikallisten toimintaryhmien kautta. Yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä pääpaino on toimissa, jotka joko luovat uusia tuotteita, markkinoita ja tapoja toimia tai parantavat merkittävästi yritysten kilpailukykyä esimerkiksi alentamalla kustannuksia. Avainasemassa kestäviä tuloksia tavoiteltaessa ovat innovointi, tuotekehitys, aktiivinen verkostoituminen sekä synergiaetujen hyödyntäminen.

5. Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen
Prioriteetin tavoitteena on koko arvoketjun kattava tuotekehitys, erityisesti laadun, säilyvyyden ja jäljitettävyyden osalta. Jalostuksen ja tukkukaupan yritysten investointien tuet kohdistetaan siten, että ne tukevat toimintaohjelman strategista päämäärää alkutuotannon toimintaedellytysten vahvistamisesta. Toimintaohjelman tuella pyritään kannustamaan uusia tapoja hyödyntää kalavaroja ja kalanjalostuksen sivuvirtoja.

6. Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen
Yhdennetyn meripolitiikan toimenpiteiden tavoitteena on parantaa meriluonnonvarojen suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle osana sinisen biotalouden kokonaisuutta. Selvitetään mahdollisuudet sovittaa yhteen merellisiä toimintoja ja tavoitteita esimerkiksi meripolitiikan kansallista koordinaatiota ja yhteistyötä kehittämällä. Toimintaohjelmasta voidaan tukea esimerkiksi toimia, joilla luodaan edellytyksiä merialueiden käytön suunnittelulle.

 

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto koordinoi EU:n yhtenäistä meripolitiikkaa Suomessa:

Valtioneuvoston kanslian päätös käyttösuunnitelmasta 2016-2020
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotinen käyttösuunnitelma
Valtioneuvoston kanslian päätös vuosien 2016-2017 käyttösuunnitelman hyväksymisestä
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma 2016-2017