EHFVF:s Finlands program

EHFVF:s Finlands program

Ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden beviljas stöd i enlighet med Finlands program. På denna sida hittar du information om Finlands program, programmets utvärderingar samt övervakningskommittén.

Finlands program

I Finlands program beskrivs fondens strategiska mål samt de åtgärder som finansieras per prioritering. Programmet innehåller också bland annat programmets indikatormål och finansieringsplan.

Prognostisering och utvärdering av programmet

Utvärdering och prognostisering av handlingsprogrammet

Effekten av Finlands handlingsprogram utvärderas av ett team som består av Naturresursinstitutets experter på fiskeri och fiskbeståndens bedömning. Utvärderingen utförs kontinuerligt i nära samarbete med företagarna, förvaltningen och intressentgrupperna inom näringen. Syftet är att producera information som hjälper att effektivt fokusera utvecklingsåtgärder och politiska åtgärder inom fiskeriet på rätta objekt under programperioden. Utvärderingen tillgodoser också informationsbehov som anknyter till uppföljningen av EU-kommissionens program.

Övervakningskommittén

Europeiska kommissionen godkände Finlands program 3.8.2022. Statsrådet har 4.8.2022 tillsatt en övervakningskommitté för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens Finlands program 2021–2027. Övervakningskommittén har på sitt första möte 15.9.2022 godkänt arbetsordningen för kommittén samt urvalskriterierna för projekten.

Övervakningskommitténs beslut och sammansättning (på finska) (PDF)

Övervakningskommitténs arbetsordning (på finska) (PDF)

Urvalskriterier (PDF)