Fiskförädling och fiskhandel

I fiskerinäringens värdekedja uppstår det största värdet när fisken överförs från fiskodlaren eller fiskaren till konsumenten. 2014 var bruttointäkterna för företagen inom fiskerinäringen 957 miljoner euro, varav den produktionsmässigt största branschen var fiskförädling, med bruttointäkter på 399 miljoner euro. De näst största branscherna var fiskgrossister och detaljhandel inom fisk. Branscherna befinner sig i en positiv utvecklingskurva.

Fiskförädling och fiskhandel i siffror:

  • Fiskerinäringens förädlingsvärde var 153 miljoner euro, varav den största delen kom från fiskförädlingen. Båda grossisthandeln och detaljhandeln hade ett förädlingsvärde på 28 miljoner euro. Fiskets förädlingsvärde var 17 miljoner euro och vattenbrukets 16 miljoner euro.
  • Fiskförädlingen var även den mest lönsamma branschen inom fiskerinäringen med ett nettoresultat på cirka 10 miljoner euro. Fiskets nettoresultat uppgick till 3,7 miljoner euro, grossistverksamheten till 3 miljoner och detaljhandeln till 1,5 miljoner. Vattenbruksföretagen gjorde en förlust på 0,7 miljoner euro.
  • De finska företagen förädlade 80 miljoner kilo fisk år 2015. Det var samma mängd som år 2013, då man senast statistikförde fiskförädlingsföretagens produktion.
  • 46 miljoner kilo av den fiskråvara som användes i de förädlade produkterna var inhemsk och 34 miljoner importerad. Andelen inhemsk fisk minskade och den utländska fisken ökade med tio procent jämfört med 2013.
  • När det gäller den inhemska fisken berodde förändringen på att exporten av fryst sik till Ryssland stannade av 2014. Ökningen av andelen förädlad utländsk fisk har sin förklaring i den ökade användningen av norsk fisk som råvara.
  • 18 miljoner kilo inhemsk fisk och 21 miljoner kilo importerad fisk förädlades till filéer eller andra färska produkter. 14 miljoner kilo fisk användes till vidareförädlade produkter, varav tre fjärdedelar var inhemsk.
  • Förutom lax var de mest använda arterna inom förädlingsindustrin regnbågslax, strömming och sik. Dessa fyra arters andel av den sammanlagda fiskråvaran var 97 procent.
  • Det fanns 135 fiskförädlingsföretag, varav 24 företag som förädlade över en halv miljon kilo. De förädlade 94 procent av den totala mängden förädlad fisk.