Kalatalouden väliaikaiseen koronatukeen muutoksia – haku aukeaa 14.10.2020

Valtioneuvosto hyväksyi kalatalouden väliaikaista koronatukea koskevan asetusmuutoksen 1.10.2020 ja se tuli voimaan 5.10.2020. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää kalatalouden yrityksille myönnettävien korona-avustusten ehtoja yritysten yleisen kustannustuen kanssa. Uusien avustusehtojen mukainen hakumenettely avataan 14.10.2020. 

Kalatalouden väliaikaista koronatukea yhtenäistettiin yritysten yleisen kustannustuen kanssa 5.10.2020 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksen muutoksella (680/2020). Muutoksen taustalla on eduskunnan kustannustukilain yhteydessä antama lausuma, jonka mukaan kalatalousalalle tulee valmistella kustannustukea täydentävä tuki.

Keskeiset muutokset ovat seuraavat:

  • Avustuksen vähimmäis- ja enimmäismääriä muutettiin niin, että ne ovat jatkossa 2 000 – 120 000 euroa aiemman 3 000 – 10 000 euron sijaan.
  • Tukiprosentti laski 80 prosentista 70 prosenttiin.
  • Kalan jalostuksen ja kalakaupan yritysten osalta avustuksen määrä perustuu jatkossa vastaavaan laskukaavaan ja vertailuajankohdan liikevaihtoon kuin yleisessä kustannustuessa. Avustettava ajanjakso on huhti-toukokuu 2020. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan vertailuajankohdan (maalis-kesäkuu 2019) liikevaihto on ollut vähintään 20 000 euroa.
  • Alkutuotannossa eli kalastuksessa ja vesiviljelyssä laskukaavaa ei sovelleta, vaan avustus perustuu edelleen ELY-keskuksen arvioon taloudellisesta sopeuttamistarpeesta hakijan esittämän selvityksen pohjalta. Avustettava ajanjakso voi edelleen olla enintään kuuden kuukauden mittainen ja sijoittua aikavälille 19.3.2020−31.12.2020.

Yritykset, jotka ovat hakeneet avustusta ja saaneet päätöksen vanhojen avustusehtojen nojalla, voivat halutessaan jättää uuden hakemuksen. Aiemmin saatu avustus otetaan huomioon uuden hakemuksen käsittelyssä. Jos yritys on jättänyt hakemuksen aiemmin kuin 5.10.2020 eli ennen asetusmuutoksen voimaantuloa, mutta se ei ole vielä saanut päätöstä, hakemus käsitellään vanhojen avustusehtojen mukaisesti. Yritys voi tällöin halutessaan perua vanhan hakemuksen ja hakea avustusta uusien ehtojen mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut avustuksen hakemiseen käytettävät hakulomakkeet ja -ohjeet. Tukea haetaan ELY-keskuksesta. Hakulomakkeen pääsee täyttämään haun avauduttua KEHA-keskuksen sivuilta. Vahvistetut ohjeet ja lomakkeet löydät alta, ja niitä voi hyödyntää hakemuksen valmistelussa jo ennen haun avautumista.

Alkutuotannon uusi hakulomake

Kalanjalostuksen ja kalakaupan uusi hakulomake

Alkutuotannon uusi hakuohje

Kalanjalostuksen ja kalakaupan uusi hakuohje

Tietoa tuen hakemisesta KEHA-keskuksen sivuilla: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/kalatalouden-kriisituen-maksatus/