Välkommen till webbportalen av Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden

Målsättning för Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) är framgångsrik och hållbar blå bioekonomi. Via Havs- och fiskerifonden främjas hållbart fiske, och hållbart akvakultur, unionens gemensam fiskepolitik, ökning i sysselsättning och regional sammanhållning, bidras till saluföring och förädling av fiskeprodukter samt gemensam havspolitik.

Myndighetsmeddelanden och nyheter

EMFF Projektexempel

Restaurering av lekplats och vandringsled för fisk i Molpe

Projektets syfte är att restaurera en vandringsled med fisktrappa och en lekplats i Molpe och utvärdera hur man på sikt kan säkerställa möjligheterna för fiskens fortplantning. Projektet strävar till att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiskarna och...

Blå omsorg – bekämpning av utslagning genom fiske

21.09.2017 I det här projektet tillämpar man i en havsnära miljö konceptet Green Care, som baserar sig på välmående som fås från naturen. Fördjupning i fiske och fiskarnas värld hoppas vända om riktningen av livet för unga som befinner sig i en problematisk situation....

Mera lokal sik till Bottenhavets kust

2.10.2017 I projektet försöker man förstärka sikfångsterna på Bottenhavet med hjälp av yngelplanteringar Sik har traditionellt varit en viktig fisk på Bottenhavets kust både för konsumenter och fiskare. Under de sista åren har fiskad sik inte räckt till marknaden som...

Mervärde för strömmingsfångst

4.10.2017   Pyhäjärvi-institutet har startat ett projekt under vilket man kartlägger möjliga mervärdesprodukter som kunde fås av strömming och som har kommersiell potential.   För odlad regnbågslax har man redan länge undersökt sidoströmmar som uppkommer i...

Taimen behärskar också projektsoppa

Taimen behärskar också projektsoppa 29.12.2017 Med hjälp av stödet kan företaget utveckla sina produktionsprocesser, vilket påverkar välbefinnande av fiskar, produktivitet och de anställdas arbetstrivsel. Taimen-yhtiöt är en ledande aktör i fiskbranschen i Finland och...

Fiskebodarna i Skärgårdshavet satte fisken på kartan

Målet för L-S Kalatalouskeskus projekt ”Saaristomeren kala-aitat” var att öka synligheten för tjänsterna i fiskbranschen Skärgårdshavet och göra dem mer kända, det vill säga kort och kärnfullt sätta fisken på kartan. – I Skärgårdshavet finns det försäljningsställen...

Stöden underlättar för fiskaren i vardagen

Milkari Oy i Borgå är ingen typisk byggfirma, för i företagets verksamhet ingår även kommersiellt fiske. Firmans vd Ari Toivoniemi har vid sidan av byggnadsarbetena varit fiskare till yrket i ett par årtionden, och under senaste åren har han varit första klassens...

Odlingsdammarnas näringsämnen blir föda

I PIKKULI-projektet undersöks de praktiska möjligheterna och metoderna för att odla andmat (Lemna minor) som råvara för foder på fiskodlingsanläggningar. Vi frågade forskaren Pasi Laajala från Naturresursinstitutet om bakgrunden till och utmaningarna i projektet....

Innovationsprogram

Precis som alla sektorer måste fiskerinäringen anpassa sig och förändras i takt med den omgivande världen.

Finlands EHFF-åtgärdsprogram innefattar innovationsprogram för fiskerinäringen, miljöinnovationer inom fiskerinäringen och nätverksbaserat utvecklingsarbete inom hållbart vattenbruk. Dessutom stöds arbete med att utveckla saluföring och säljfrämjande åtgärder med mångåriga utvecklingsprogram.
Målet med innovationsprogrammen är ett utvecklingsarbete som gynnar hela branschen och fiskerinäringens värdekedja på ett mer hållbart sätt. I programmen förbättras forsknings- och utvecklingsverksamhetens effekt och företagens möjligheter att satsa på skapande av nya tekniker och produkter. Arbetet genomförs i nätverk, vilket främjar produktutvecklingen inom fiskerinäringen, stärker partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn samt uppmuntrar till djärva experiment.
I innovationsprogrammen definieras inte enskilda åtgärder på förhand, utan man fastställer effektmål för programmen. De nätverk som bildas inom ramen för innovationsprogrammen har till uppgift att upprätta en åtgärdsplan för att nå de uppställda effektmålen och vidta konkreta åtgärder enligt åtgärdsplanen. Modellen ger även aktörerna i nätverket möjligheter att reagera på föränderliga situationer och behov samt gör det möjligt att hitta en lösning på stora och flerdimensionella utmaningar. Programmen samordnas av Naturresursinstitutet, Aktion Österbotten och Pro Fisk.

Havs och fiskeri i sociala medier