Ansökningstiden för investeringar i fiskehamnar och landningsplatser har börjat

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en tidsbunden ansökningsomgång för investering i fiskehamnar och landningsplatser. Ansökningstiden går ut den 5.4.2024.

I ansökningsomgången kan beviljas sammanlagt högst 1 500 000 euro. Följande urvalskriterier används:

  • Projektet främjar ökningen av livsmedelsanvändningen av fisk.
  • Projektet främjar livsmedelsanvändningen av underutnyttjade fiskarter eller främmande arter.
  • Projektet främjar bättre kvalitet och spårbarhet för fiskprodukter
  • Projektet främjar det småskaliga kust- och insjöfisket.
  • Projektet främjar utveckling och/eller ibruktagande av nya tekniker och verksamhetssätt.
  • Projektet främjar samarbetet mellan fiskarna.

Ansökningstiden går ut den 5.4.2024. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen. I Hyrrä ska man välja programperioden 2021-2027 och åtgärdshelheten Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara – Fiskehamnar och landningsplatser.

Läs beslutet om ansökningsomgången (PDF) (på finska)