Förordningsändringen om sälersättningar och EHFVF:s stödnivåer på remiss

Hylje. Kuva: Jouni Koskela

Det föreslås att statsrådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ändras i fråga om maximibeloppen för stöd för investeringsprojekt. Dessutom ska det föreskrivas om sälersättningar som en ny helhet. Utlåtandena ska inlämnas senast 19.4.2024.

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en remissbehandling om ändring av statsrådets förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) (757/2022). Förordningen ändras i fråga om två helheter: för det första ändras maximibeloppen för stödet från fondens olika prioriterade områden och för det andra föreskrivs det om systemet för ersättning av sälar.

Maximibeloppen av stöd som betalas från fonden

Finansieringen från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för 2021–2027 är cirka 140 miljoner euro. Jord- och skogsbruksministeriet följer upp och bedömer att finansieringen är tillräcklig tillsammans med de närings-, trafik- och miljöcentraler. Utifrån de ansökningar om finansiering som lämnats in och de framtida investeringar som man har kännedom om kommer finansieringen för vattenbrukets del att ta slut mitt under programperioden. För att säkerställa att finansieringen är tillräcklig föreslås det att stödets maximibelopp i investeringsprojekt för vattenbruk sänks samt att en övre gräns i euro per projekt fastställs för alla enskilda investeringsprojekt, det vill säga investeringsprojekt för fiske, investeringsprojekt för vattenbruk och investeringsprojekt för fiskförädling och partihandel med fisk.   

I fortsättningen är stödets maximibelopp i fråga om vattenbruk 30 procent av projektets godtagbara totala kostnader i stället för nuvarande 40 procent. Dessutom kan stöd beviljas till ett belopp av högst 600 000 euro per projekt i investeringsprojekt för fiske, investeringsprojekt för vattenbruk och investeringsprojekt för fiskförädling och partihandel med fisk. Om de förhöjningsgrunder som nämns i förordningen föreligger kan stöd beviljas till ett belopp av högst 800 000 euro per projekt. På detta sätt säkerställs det att sökandena behandlas jämlikt, när all finansiering inte går till de sökande som har lämnat in en finansieringsansökan i början av programperioden. I synnerhet inom vattenbruket och fiskförädlingen kan kostnaderna för enskilda investeringar vara mycket stora. Genom att sänka stödnivån måttligt och fastställa ett maximibelopp för stödet per projekt säkerställs det att finansieringen räcker till för hela programperioden.

Ersättning för sälskador

Sälersättningen har identifierats som en viktig åtgärd i Finlands EHFVF-program. Ersättningssystemet beskrivs inte i detalj i programmet, utan närmare bestämmelser om det utfärdas genom statsrådets förordning. Ersättningssystemet ska i huvuddrag vara likadant som under programperioden 2014–2020. Stöd kan beviljas för att ersätta de skador som sälar orsakar kommersiellt kustfiske. Stöd kan sökas av kustfiskare, det vill säga stödet gäller inte skador som orsakas av i insjöar levande saimenvikare, utan endast skador orsakade av sälar i havsområdet, det vill säga gråsäl och östersjövikare. Ersättning kan beviljas endast kommersiella fiskare som hör till grupp I.  Ersättningens belopp är högst 15 procent av fångstens kalkylerade värde, dock minst 1 000 och högst 5 000 euro.

Utlåtandena ska inlämnas senast 19.4.2024 per e-post till adressen registratorskontoret.jsm@gov.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET.

Begäran on utlåtande (pdf)

Utkast till statsradets forordning (pdf)

Sammandrag av promemorian