Blå omsorg – bekämpning av utslagning genom fiske

21.09.2017

I det här projektet tillämpar man i en havsnära miljö konceptet Green Care, som baserar sig på välmående som fås från naturen. Fördjupning i fiske och fiskarnas värld hoppas vända om riktningen av livet för unga som befinner sig i en problematisk situation.

”Ta hand om havet och havet tar hand om dig”

Till och med 16 % av unga i skolåldern kämpar med inlärningssvårigheter i Finland (Statistikcentralen). Enligt undersökningar förutser just inlärningssvårigheter och svag skolmotivation en risk för utslagning. Denna generation är också viktig för framtiden vid kustområdet på grund av den åldrande befolkningsstrukturen och inte minst från näringsfiskeris synvinkel. Syftet med detta projekt är att svara på behovet av arbetskraft i näringsfiskeri genom att inspirera unga till fiskaryrket och genom att skapa nytt slags social företagande till de som arbetar med fiske. Målet är att göra studierna meningsfullare och stödja planeringen av karriären – eventuellt till en fiskare.

Naturresursinstitutet (Luke) koordinerar samarbetet mellan yrkesfiskare och skolor och utvecklar en verksamhetsmodell för 13–15-åriga elever som har inlärningssvårigheter. Verksamhetsmodellerna skräddarsys för varje elev för att passa deras egna utmaningar. Tanken baserar sig på tidigare positiva forskningsresultat om inlärning i en lantgårdsmiljö.

Målet är att regelbundet genomföra besök i en miljö som anknyter till fiskeri. Verksamheten planeras så att den hänger ihop med målen i studieplanen, till exempel i matematik, biologi och företagande. Eleverna kan konkret delta i aktiviteterna som fiskarna gör på landet (att lossa fångsten, bereda fiskeredskap samt att ta hand om nät, båtar och fångst och eventuellt vidare förädling av fisk). Fiskarna får kompensation för sitt arbete.

Resultat: Projektet är fortfarande i ett tidigt skede men projektets ledare önskar framsteg i lärande och starkare skolmotivation. Eleverna ser nyttan av teorin i skolan i praktiken, till exempel fiskart som behandlas i biologi, företagsverksamhet i praktiken jämfört med lektioner i företagande osv. Genom att arbeta tillsammans med fiskarna ser eleverna arbetsliv och dess syften. Man önskar att eleverna utexaminerar med mera kunskaper och en positivare uppfattning av det lokala näringsfiskeriet än innan projektet.

Detta projekt fokuserar på äldre elever, men bra resultat har fåtts med motsvarande projekt på lantgårdar med 10-11-åriga elever. Med variation kunde ett liknande program utvecklas för grupper som återhämtar sig från utbrändhet, psykiska problem, depression eller beroende.

Lärt: På grund av erfarenheterna borde gruppstorlekar vara små, eftersom eleverna måste ha en chans att inlära i sin egen takt och att få tillräckligt med uppmärksamhet. Det ska också iakttas att alla elever inte drar nytta av den här typens verksamhet. Eleverna borde därför väljas noggrant. När man jobbar med unga ska alla deltagande vuxna vara anpassade för arbete med unga. De ungas allergier och rädslor ska också iakttas.  

Information om projektet:

Offentligt namn: Blå omsorg (Blue care) – servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten
Tidtabellen för genomdrivande: augusti 2017 – juni 2020

Stödtagande
Naturresursinstitutet (LUKE)
Forskare Pia Smeds
pia.smeds@luke.fi
029 532 6549

Kontaktinformation av den lokala verksamhetgruppen
FLAG Ostrobothnia Kustaktionsgruppen
jessica@aktion.fi
050 465 2565
www.aktion.fi

Projektets totalkostnader och finansiering
Totalkostnaderna för projektet: 39 845 €
(a) stöd av den lokala verksamhetsgruppen för fiskeri: 31 876 € (80 % av projektets totalkostnader)
i. EU-stöd (EMFF): 13 484 €
ii. Annat offentligt stöd: 18 392,45 €
(b) Andelen för stödtagande: 7 969 € (20 % av totalkostnaderna)