Kravet på 60 verksamhetsdagar i anslutning till investeringar i fiske utreds

För sådana investeringar i fiske som stöds med medel ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden gäller ett aktivitetskrav på 60 dagars fiskeverksamhet, om det är frågan om en investering ombord på ett fiskefartyg. I EU-förordningen som gäller fonden definieras dock inte tydligt vad som ska anses höra till investeringar ombord på fartyg. Problemet utreds tillsammans med Europeiska kommissionen och svar väntas i sommar.

Genom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) kan man finansiera investeringar i fiske. I EU-förordningen om fonden föreskrivs det som en förutsättning för att investeringar ombord på fartyg ska vara stödberättigande ett aktivitetskrav på minst 60 dagar, dvs. att fartyget ska ha bedrivit fiskeverksamhet i minst 60 dagar under de två föregående kalenderåren. Förordningen anger dock inte tillräckligt tydligt vilka investeringar som ska tolkas som investeringar ombord. Det är till exempel oklart om passiva fångstredskap och räddningsdräkter omfattas av sådana investeringar ombord som avses i förordningen och därmed även av aktivitetskravet.

Under den förra finansieringsperioden (2014–2020) gjorde EU-förordningen det möjligt att granska aktiviteten även per fiskare. Då var det till exempel möjligt att använda fångstredskap på flera olika fartyg och som aktiva verksamhetsdagar räknades alla de här fartygens fångstdagar. Därtill var det möjligt att i kravet på 60 verksamhetsdagar räkna in isfiske som inte sker från fartyg. Den nya förordningen möjliggör inte den här tolkningen. Utöver det här medför förordningen utmaningar när det gäller att stödja investeringar för nya fiskare.

Jord- och skogsbruksministeriet har diskuterat frågan med Europeiska kommissionen och bett om en tolkningsanvisning för förordningen. Kommissionens tolkning förväntas bli klar på sommaren. Jord- och skogsbruksministeriet har instruerat de närings-, trafik- och miljöcentraler som ansvarar för EHFVF:s stödbeslut att invänta kommissionens tolkningsanvisning innan de fattar stödbeslut för investeringsprojekt som eventuellt kan tolkas som investeringar ombord och där aktivitetskravet på minst 60 dagar inte uppfylls. På så sätt riskerar man inte att stöd som beviljats i strid med EU-förordningen senare måste återkrävas.