Regeringen påskyndar användningen av underutnyttjad fisk för livsmedelsändamål med en miljon euro – efterlysning av projekt börjar den 15 mars

Muikkuja

Statsrådet godkände i dag den 11 mars en förordning om finansiering på en miljon euro som beviljas i form av understöd för företag som utvecklar nya från fisk härledda livsmedelsprodukter. Understöd kan sökas av företag av alla storlekar inom alla branscher som vill genomföra ett produktutvecklingsprojekt som ökar användningen av underutnyttjad inhemsk fisk.

– Målet är att öka konsumtionen av underutnyttjad inhemsk fisk och att förbättra sysselsättningen inom fiskerinäringen. Detta har många fördelar även för klimatet och miljön eftersom koldioxidavtrycket från inhemsk fisk är lågt och fisket minskar övergödningen i vattendragen. Utvecklingsstödet hjälper också fiskmarknaden att ta sig ur coronakrisen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Underutnyttjade fiskarter kallas de fiskar som på ett hållbart sätt kan fångas i större mängd än i dag eller som till största delen används för annat än som livsmedel. Sådana fiskar är i synnerhet strömming, vassbuk, nors, siklöja och karpfiskar.

Understöd kan fås för kostnaderna för ett produktutvecklingsprojekt, såsom löner, investeringar i maskiner och anordningar samt för experttjänster. Understöd beviljas inte för investeringar i primärproduktion eller för marknadsföring av produkter. Understödet kan uppgå till högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader och högst 200 000 euro per företag. Projekten ska genomföras före utgången av 2020.

Ansökningstiden är 15.3 – 30.4.2021. Ansökningarna lämnas in antingen till NTM-centralen i Egentliga Finland, Lappland eller Norra Savolax som utifrån urvalskriterierna väljer ut de projekt som ska finansieras. Kriterierna är projektets nyhetsvärde och hur väl projektet förväntas öka användningen av de underutnyttjade fiskarterna.

Anvisningar och blanketter för ansökan finns  NTM-centralens webbplats.

Ytterligare information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, timo.halonen(at)mmm.fi

Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 162 016, heta.ratasvuori(at)mmm.fi