Toimintaohjelman arviointi ja ennakointi

Suomen toimintaohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi. Arviointia tehdään jatkuvatoimisesti tiiviissä yhteistyössä elinkeinon yrittäjien, hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella kalatalouden kehittämis- ja politiikkatoimia voidaan ohjelmakauden aikana suunnata tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Arviointi palvelee myös EU-komission toimintaohjelman seurantaan liittyviä tietotarpeita.

Arvioinnissa seurataan kalatalouden toimialojen ja toimintaympäristön kehitystä ja ennakoidaan niiden muutoksia. Kehitystä arvioidaan kansallisten ja kansainvälisten tilastojen ja katsausten sekä toimialan yrittäjien ja avainhenkilöiden haastattelujen kautta. Tulokset tiivistetään vuosittain kalastusta ja vesiviljelyä koskeviin olosuhdekatsauksiin sekä kalamarkkinakatsaukseen. Kalatalouden yrittäjille ja sidosryhmille kuten myös hallinnolle itselleen tehdään vuosittain hallinnon toimintaa arvioiva sähköinen kysely. Myös kalatalouspolitiikan ja kalatalouden elinkeinoihin vaikuttavien muiden politiikkalohkojen vaikutuksia seurataan.

Työhön sisältyy myös kalatalousryhmien toiminnan arviointi, lisäksi tehdään ajankohtaisia tietotarpeita palvelevia erillisselvityksiä. Vuonna 2017 päivitettiin hallinnon kalasatamatietokanta ja vuonna 2018 arvioidaan kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän vaikutuksia. Arviointi- ja ennakointitulosten perusteella käydään alan kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä vuoropuhelua kalatalouden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja arvioinnista ja ennakoinnista saa Luonnonvarakeskuksesta erikoistutkija Jari Setälältä (jari.setala@luke.fi, 029 5327 682) tai tutkija Kaija Saarnilta (kaija.saarni@luke.fi, 029 5327 683). Maa- ja metsätalousministeriöstä toimintaohjelman arvioinnista ja ennakoinnista lisätietoa antaa neuvotteleva virkamies Timo Halonen (timo.halonen@gov.fi).

Linkit:

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman 2014-2020 loppuarviointi (PDF)

Kalamarkkinakatsaus 2023 (PDF)

Meripolitiikan toimenpiteiden arviointi 2.12.2022 (PDF)

Ukrainan sodan vaikutuksia kalatalouteen 23.5.2022 (PDF)

Kalamarkkinakatsaus 2022

Ukrainan sodan vaikutuksia kalatalouteen 25.4.2022 (PDF)

Ukrainan sodan vaikutuksia kalatalouteen 11.4.2022 (PDF)

Luonnonvarakeskuksen analyysi Ukrainan sodan vaikutuksista kalatalouteen (17.3.2022) (PDF)

Kalastuksen olosuhdekatsaus 2021 (PDF)

Kalastuksen olosuhdekatsaus 2020 (PDF)

Kalakasvatuksen olosuhdekatsaus 2020 (PDF)

Hallintokysely 2021 (PDF)

Hallintokysely 2020 (PDF)

Hallintokysely 2020 (sisältää avovastaukset) (PDF)

Kalastuksen olosuhdekatsaus 2019 (PDF)

Kalamarkkinakatsaus 2019 (PDF)

Kalankasvatuksen olosuhdekatsaus 2019 (PDF)

Kalankasvatuksen olosuhdekatsaus 2018 (PDF)

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti (PDF)

EMKR: Investoinnit, kehittämishankkeet ja innovaatio-ohjelmat – saavutukset ja tulevaisuusnäkymät 2019 (Powerpoint)

Elinkeinokalatalouden kehitys ja näkymät 2019 (Powerpoint)

Kalamarkkinakatsaus 2018 (PDF)

Kalastuksen olosuhdekatsaus 2018 (PDF)

Kalamarkkinakatsaus 2017 (PDF)

Kalankasvatuksen olosuhdekatsaus 2017 (PDF)

Ammattikalastuksen olosuhdekatsaus 2017 (PDF)

Hallintokysely 2018 (PDF)

Hallintokysely 2019 (PDF)