Seurantakomitea 2021–2027

Rahastojen yleisasetuksen (2021/1060) 38 artiklan mukaisesti jäsenvaltion on perustettava seurantakomitea kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on hyväksynyt ohjelman.

Seurantakomitean on kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa ja tarkasteltava ohjelman edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Yleisasetuksen 40 artiklan mukaan seurantakomiteaa on kuultava kaikista ohjelmaa koskevista hallintoviranomaisen esittämistä muutosehdotuksista. Seurantakomitean tehtävänä on myös hyväksyä toimien valinnassa käytettävät menetelmät ja perusteet.

Euroopan komissio hyväksyi Suomen ohjelman 3.8.2022. Valtioneuvosto on 4.8.2022 asettanut Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 seurantakomitean ja seurantakomitea on ensimmäisessä kokouksessaan 15.9.2022 hyväksynyt työjärjestyksensä sekä hankkeiden valintakriteerit.

Seurantakomitean asettamispäätös ja kokoonpano

Seurantakomitean työjärjestys

Valintakriteerit