En tidsbegränsad ansökan om fiskeriprodukters spårbarhet pågår fram till den 3 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en tidsbunden ansökningsomgång för projekt som gäller anskaffning och utveckling av lösningar för spårbarhet av fiskeriprodukter. Syftet med ansökningsomgången är att stödja utvecklandet och ibruktagandet av sådana digitala lösningar som lämpar sig för att uppfylla det krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter som EU-lagstiftningen förutsätter.
Vid ansökningsomgången betonas två urvalskriterier som fastställts för åtgärden enligt följande:
– viktkoefficient 3: Projektet förbättrar fiskeprodukternas spårbarhet
– viktkoefficient 2: Projektet förbättrar samarbetet och nätverkandet i värdekedjan
I ansökningsomgången kan beviljas finansiering högst 400 000 euro. Finansieringen beviljas ur Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014–2020.
Ansökningarna ska lämnas i fondens informationssystem Hyrrä före kl. 24.00 eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett före kl.16.15 den sista ansökningsdagen. I Hyrrä-systemet ska ansökan lämnas in för en åtgärd för utveckling av marknaden under programperioden 2014–2020 som finns under menyn EHFF-ansökan. Ansökningstiden går ut den 3 juni 2022.

Regeringen föreslår fem miljoner euro i stöd till fiskerinäringen för att lindra konsekvenserna av kriget i Ukraina

Regeringen föreslår att sammanlagt 300 miljoner euro anvisas för att stödja den inhemska livsmedelsproduktionen. Av detta belopp ska fem miljoner euro riktas till fiskerinäringen för att kompensera för de höjda produktionskostnaderna och konsekvenserna av marknadsstörningar samt för att stödja åtgärder som förbättrar fiskerinäringens försörjningsberedskap.

Till fiskerinäringen ska riktas ett sammanlagt stödbelopp på fem miljoner euro för att underlätta för näringen under den kostnadskris som uppstått och för att trygga försörjningsberedskapen. I likhet med den övriga livsmedelsproduktionen lider fiskerinäringen av att produktionskostnaderna har stigit snabbt och att det förekommer störningar på den internationella marknaden. Inhemsk vild fisk och odlad fisk är viktiga också med tanke på livsmedelstryggheten och försörjningsberedskapen, och en del av stödet kan riktas till åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen.

Stödet till fiskerinäringen är en del av det stödpaket på cirka 300 miljoner euro till den inhemska livsmedelsproduktionen som ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp riktlinjerna för den 17 mars. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av stödåtgärderna för fiskerinäringen. Åtgärderna och riktandet av finansieringen till dem preciseras i en tilläggsbudgetproposition som lämnas till riksdagen under våren 2022.

Mer information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@gov.fi