En tidsbegränsad ansökan om fiskeriprodukters spårbarhet pågår fram till den 3 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en tidsbunden ansökningsomgång för projekt som gäller anskaffning och utveckling av lösningar för spårbarhet av fiskeriprodukter. Syftet med ansökningsomgången är att stödja utvecklandet och ibruktagandet av sådana digitala lösningar som lämpar sig för att uppfylla det krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter som EU-lagstiftningen förutsätter.
Vid ansökningsomgången betonas två urvalskriterier som fastställts för åtgärden enligt följande:
– viktkoefficient 3: Projektet förbättrar fiskeprodukternas spårbarhet
– viktkoefficient 2: Projektet förbättrar samarbetet och nätverkandet i värdekedjan
I ansökningsomgången kan beviljas finansiering högst 400 000 euro. Finansieringen beviljas ur Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014–2020.
Ansökningarna ska lämnas i fondens informationssystem Hyrrä före kl. 24.00 eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett före kl.16.15 den sista ansökningsdagen. I Hyrrä-systemet ska ansökan lämnas in för en åtgärd för utveckling av marknaden under programperioden 2014–2020 som finns under menyn EHFF-ansökan. Ansökningstiden går ut den 3 juni 2022.