Regeringen föreslår fem miljoner euro i stöd till fiskerinäringen för att lindra konsekvenserna av kriget i Ukraina

Regeringen föreslår att sammanlagt 300 miljoner euro anvisas för att stödja den inhemska livsmedelsproduktionen. Av detta belopp ska fem miljoner euro riktas till fiskerinäringen för att kompensera för de höjda produktionskostnaderna och konsekvenserna av marknadsstörningar samt för att stödja åtgärder som förbättrar fiskerinäringens försörjningsberedskap.

Till fiskerinäringen ska riktas ett sammanlagt stödbelopp på fem miljoner euro för att underlätta för näringen under den kostnadskris som uppstått och för att trygga försörjningsberedskapen. I likhet med den övriga livsmedelsproduktionen lider fiskerinäringen av att produktionskostnaderna har stigit snabbt och att det förekommer störningar på den internationella marknaden. Inhemsk vild fisk och odlad fisk är viktiga också med tanke på livsmedelstryggheten och försörjningsberedskapen, och en del av stödet kan riktas till åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen.

Stödet till fiskerinäringen är en del av det stödpaket på cirka 300 miljoner euro till den inhemska livsmedelsproduktionen som ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp riktlinjerna för den 17 mars. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av stödåtgärderna för fiskerinäringen. Åtgärderna och riktandet av finansieringen till dem preciseras i en tilläggsbudgetproposition som lämnas till riksdagen under våren 2022.

Mer information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@gov.fi