Ändringar i den nya EHFF-lagens tidsplan – remissvaren var positiva

Enligt den ursprungliga planen ska lagen om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF-lagen) som innehåller bestämmelser om förvaltningen av den nya programperioden överlämnas till riksdagen för behandling hösten 2020. Lagen kompletterar Europeiska unionens förordningar. Beredningen av EU-förordningarna har dock dragit ut på tiden och detta leder också till ändringar i tidsplanen för den nationella lagstiftningen. Målet är nu att regeringens proposition med förslag till lag om Europeiska havs- och fiskerifonden överlämnas till riksdagen våren 2021. EHFF-lagen upphäver lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014).

Den nya EHFF-lagen var på remiss i somras. Remissvaren var i huvudsak positiva. De viktigaste ändringar som görs utifrån remissvaren är att även fiskare i grupp II kommer att få en möjlighet till investeringsstöd och att utvecklings- och förvaltningscentret som svarar för fondens betalningar sköter också i fortsättningen uppgifter som gäller återkrav. I paragraferna och motiveringen görs därtill preciseringar och mindre lagtekniska korrigeringar.

Ett sammandrag av remissvaren finns att få i projektportalen:

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM028:00/2019

Begäran om utlåtande och remissvaren kan också läsas i utlåtandetjänsten:

https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=69dc3292-ce6f-4c20-a2cb-a290be8cacbb