Ändringar i stödnivåerna för investeringsprojekt som finansieras ur EHFVF på grund av stor efterfrågan

Suomalainen kala täyttää korkeat laatukriteerit. Kuva: Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Inom ramen för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) program för Finland beviljas stöd för investeringsprojekt inom fiskerinäringen. Efterfrågan på investeringsfinansiering har varit så stor att stödnivån måste sänkas för projekt inom vattenbruket för att säkerställa att finansieringen räcker till. När det gäller stora investeringsprojekt inom fiske, vattenbruk samt beredning och saluföring av fisk fastställs dessutom ett stödtak per projekt.

Jord- och skogsbruksministeriet har gett närings-, trafik- och miljöcentralerna anvisningar om de maximala stödnivåerna för investeringar som finansieras ur EHFVF:s program för Finland. Efterfrågan på investeringsfinansiering har varit stor under början av programperioden, och särskilt när det gäller investeringar i vattenbruk kommer finansieringen att ta slut mitt i programperioden om stödnivån hålls på nuvarande nivå.

Bestämmelser om stödets maximibelopp finns i statsrådets förordning om stöd som beviljas från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027 (757/2022). Enligt förordningen kan den som beviljar stödet, det vill säga närings-, trafik- och miljöcentralen, även tillämpa en lägre stödnivå. Jord- och skogsbruksministeriet bereder en ändring av förordningen i fråga om stödets maximibelopp, och en remissbehandling om frågan inleds i början av mars. Innan ändringen av förordningen träder i kraft tillämpar närings-, trafik- och miljöcentralen ministeriets anvisning om nya stödnivåer.

Genom en måttlig sänkning av stödnivåerna och genom att fastställa ett stödtak strävar man efter att säkerställa att finansieringen räcker till för hela programperioden 2021–2027 samt att de sökande behandlas jämlikt.

Maximibelopp i fortsättningen

Investeringar i vattenbruk

Maximibeloppet för stöd för investeringsprojekt inom vattenbruket har tidigare varit 40 procent av projektets godtagbara totalkostnader. Enligt jord- och skogsbruksministeriets anvisningar tillämpas i fortsättningen ett maximalt stödbelopp på 30 procent för investeringar i vattenbruk.

Stödets maximibelopp kan även i fortsättningen höjas till högst 50 procent då kraven i 4 § 2 mom. i statsrådets förordning uppfylls. Begränsningen av stödet gäller inte heller sådana i 5 § i förordningen avsedda investeringar i vattenbruk som syftar till att förebygga skador som sälar orsakar. Sådana investeringar kan även i fortsättningen finansieras med upp till 60 % av de godtagbara kostnaderna om det är fråga om ett litet eller medelstort vattenbruksföretag.

Stödtak i euro för stora investeringsprojekt

Enligt jord- och skogsbruksministeriets anvisningar kan närings-, trafik- och miljöcentralerna i fortsättningen bevilja högst 600 000 euro i stöd per investeringsprojekt. Om projektet uppfyller ett av de krav för stödhöjning som anges i 4 § 2 mom. eller om det är fråga om investeringar för förebyggande av skador orsakade av sälar enligt 5 §, kan stöd beviljas till ett belopp av högst 800 000 euro per projekt. Denna riktlinje gäller för fiske, vattenbruk samt beredning och saluföring av fisk. Det maximala stödbeloppet per projekt tillämpas inte på finansieringen av allmännyttiga investeringsprojekt, såsom projekt som gäller fiskehamnar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan avvika från riktlinjerna i anvisningen, både när det gäller maximibeloppet för stöd och stödtaket per projekt, genom att be jord- och skogsbruksministeriet om tillstånd att bevilja högre stöd. Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja tillstånd att bevilja högre stöd om det är fråga om ett projekt som är strategiskt viktigt för utvecklandet av fiskerinäringen och projektet inte skulle genomföras med ett lägre stöd på grund av hög risk eller höga kostnader i den inledande fasen.

Mer information:
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@gov.fi
Saana Tarhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 036, fornamn. efternamn@gov.fi
Minna Uusimäki, specialsakkunnig, tfn 0295 162 284, fornamn.efternamn@gov.fi
Antony Starr, specialsakkunnig, tfn 0295 162 106, fornamn.efternamn@gov.fi