EHFVF:s tidsbundna ansökningsomgångar för allmännyttiga utvecklingsprojekt och beståndvårdande restaureringar inom fiskerinäringen

Kalan suomuja

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden EHFVF:s tidsbundna ansökningsomgångar för allmännyttiga utvecklingsprojekt inom kommersiellt fiske, vattenbruk och förädling, för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller miljö och fiskeresurser samt beståndsvårdande restaureringar. Ansökningstiden går ut den 1 maj 2024.

Kommersiellt fiske

Finansieringsbelopp: För allmännyttiga forsknings-, utvecklings – och innovationsprojekt inom kommersiellt fiske kan beviljas sammanlagt högst 300 000 euro.

Målgrupp: Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara bland annat forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer.

Syfte med ansökan: Syftet med ansökan är att stödja projekt som särskilt gagnar kommersiella fiskare.

Urvalskriterierna:
– Projektet främjar hållbar tillväxt för företagsverksamheten i fiskerinäringsbranschen.
– Projektet förbättrar företagsverksamhetens lönsamhet.
– Projektet främjar ökningen av livsmedelsanvändningen av fisk.
– Projektet genomförs i samarbete med ett forskningsinstitut eller en motsvarande aktör
– Projektet främjar det småskaliga kust- och insjöfisket.
– Projektet minskar skador orsakade av säl och andra djur
– Projektet främjar samarbetet mellan fiskarna.
– Projektet främjar dialogen om branschen.

Beslut om att inleda ansökningsomgången (på finska)

Vattenbruk

Finansieringsbelopp: För allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom vattenbruket kan beviljas sammanlagt högst 300 000 euro.

Målgrupp: Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara bland annat forskningsinstitut, skolor, universitet, myndigheter och andra allmännyttiga aktörer.

Syfte med ansökan: Syftet med ansökan är att stödja projekt som bidrar till en hållbar tillväxt inom vattenbrukssektorn.

Urvalskriterierna:
– Projektet främjar hållbar tillväxt för företagsverksamheten i fiskerinäringsbranschen.
– Projektet förbättrar verksamhetens lönsamhet.
– Projektet hänför sig till att minska skador orsakade av säl och andra djur.
– Projektet främjar utveckling och/eller ibruktagande av nya tekniker och verksamhetssätt.
– Projektet genomförs i samarbete med ett forskningsinstitut eller en motsvarande aktör.
– Projektet hänför sig till att förbättra kompetensen
– Projektet minskar verksamhetens klimat- och miljökonsekvenser.
– Projektet främjar djurens välbefinnande.

Beslut om att inleda ansökningsomgången (på finska)

Förädling

Finansieringsbelopp: För allmännyttiga forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom förädling med fisk kan beviljas sammanlagt högst 300 000 euro.

Målgrupp: Stödmottagare vid allmännyttiga projekt kan vara bland annat forskningsinstitut, skolor, universitet och andra allmännyttiga aktörer.

Syfte med ansökan: Syftet med ansökan är att stödja projekt som bidrar till en hållbar tillväxt och förnyelse inom fiskerisektorn.

Urvalskriterierna:
– Projektet främjar hållbar tillväxt för företagsverksamheten i fiskerinäringsbranschen.
– Projektet främjar en värdeökning av fiskerinäringens sidoströmmar.
– Projektet främjar användningen av underutnyttjade fiskarter eller främmande arter som
livsmedel eller övriga högvärdesprodukter.
– Projektet främjar bättre kvalitet och spårbarhet för fiskprodukter.
– Projektet främjar utveckling eller ibruktagande av nya tekniker och verksamhetssätt.
– Projektet genomförs i samarbete med ett forskningsinstitut eller en motsvarande aktör.

Beslut om att inleda ansökningsomgången (på finska)

Forsknings- och utvecklingsprojekt för miljö och fiskeresurser och beståndsvårdande restaureringar

Finansieringsbelopp:Ansökningsomgången omfattar åtgärden forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller miljö och fiskeresurser samt åtgärden beståndsvårdande restaureringar. Vid denna ansökningsomgång kan beviljas stöd sammanlagt högst 600 000 euro.

Målgrupp: I fråga om forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller miljö och fiskeresurser kan stödmottagare vara till exempel kommuner, forskningsinstitut, universitet, skolor samt andra offentliga eller allmännyttiga aktörer och i fråga om åtgärden beståndsvårande restaureringar kan stödmottagare vara till exempel kommuner, forskningsinstitut, universitet, skolor och andra offentliga eller allmännyttiga aktörer samt organisationer och sammanslutningar.

Syfte med ansökan: Syftet med ansökan är att stödja allmännyttiga projekt som bidrar till att förbättra fiskresursernas tillstånd och att skydda och återställa fiskarnas livsmiljö samt projekt som utvecklar nya finansierings- och verksamhetssätt för att genomföra restaureringsprojekt.

Urvalskriterierna:
Forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller miljö och fiskeresurser:
– Projektet främjar utveckling eller ibruktagande av nya tekniker och verksamhetssätt.
– Projektet genomförs i samarbete med ett forskningsinstitut eller en motsvarande aktör.
– Projektet främjar en god status för fiskbestånden.
– Projektet främjar den biologiska mångfalden i vattnets ekosystem samt skyddet och
återställandet av denna.

Beståndsvårdande restaureringar:
– Projektet främjar utveckling eller ibruktagande av nya tekniker och verksamhetssätt.
– Projektet genomförs i samarbete med ett forskningsinstitut eller en motsvarande aktör.
– Projektet främjar en god status för fiskbestånden.
– Projektet främjar den biologiska mångfalden i vattnets ekosystem samt skyddet och
återställandet av denna.

Beslut om att inleda ansökningsomgången (på finska)

Ansökningarna ska lämnas in i fondens datasystem senast vid midnatt den sista ansökningsdagen (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html).