Den kontinuerliga ansökan om Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) finansiering går ut den 31 december 2021

Från och med den 1 januari 2022 ska finansiering för fondens åtgärder sökas inom en viss tidsfrist.  Ändringen omfattar fondens alla åtgärder utom lokal utveckling.

Beroende på åtgärden har det varit möjligt att ansöka om finansiering antingen kontinuerligt eller inom en viss tidsfrist. För åtgärder som hör till systemet med kontinuerlig ansökan har det varit möjligt att söka finansiering när som helst, medan för åtgärder med tidsfrist har man kunnat söka finansiering endast inom en viss tid.

När programperioden närmar sig sitt slut har jord- och skogsbruksministeriet beslutat att alla EHFF-åtgärder ska omfattas av den tidsbegränsade ansökan. Ett undantag utgörs av åtgärden Lokal utveckling, där de lokala fiskeaktionsgrupperna beslutar om ansökningsprocessen och tidpunkten för ansökan. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2022, vilket innebär att ansökningar om finansiering för åtgärder som hört till systemet med kontinuerlig ansökan kan lämnas in fram till den 31 december 2021.

Syftet med ändringen är en smidig övergång till den nya programperioden för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). EHFF-perioden lider mot sitt slut och systemet med tidsbegränsade ansökningsomgångar införs för att se till den återstående finansieringen används på ett ändamålsenligt sätt. Tidsbegränsade ansökningsomgångar kan inledas genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet om EHFF-finansiering finns att tillgå.

Enligt planerna kommer en ansökan om finansiering för den nya EHFVF-periodens åtgärder att öppnas våren 2022. Om beredningen av och tidsplanen för den nya perioden informeras på webbplatsen merijakalatalous.fi.

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stängning av den kontinuerliga ansökan (på finska)

Mer information:

Konsultativ tjänsteman Timo Halonen (02951 62411), förnamn.efternamn@gov.fi.

Specialsakkunnig Saana Tarhanen (02951 62036), förnamn.efternamn@gov.fi

Specialsakkunnig Heta Ratasvuori (02951 62016), förnamn.efternamn@gov.fi