Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet

Kontrollen av spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter blir effektivare från och med juni 2020. Alla partier med havsfångade och -odlade fiskeriprodukter ska vara spårbara i alla led av produktion, bearbetning och distribution från fångsten till detaljhandelsskedet.

Konsumentinformation också om produkter från insjöfiske

Fiskeri- och vattenbruksprodukter får säljas till slutkonsumenter eller storhushåll endast om man på ett lämpligt sätt anger artens handelsbeteckning, vetenskapliga namn, produktionsmetod och det geografiska område där fångsten togs eller odlades, typ av fiskeredskap samt upplysning om huruvida produkten har varit fryst eller inte och produktens kortaste hållbarhetstid. Till skillnad från andra spårbarhetskrav gäller detta krav också produkter från insjöfisket.

Överträdelseavgift för försummelse

I enlighet med 49 och 50 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeri­politiken (1188/2014) påför Livsmedelsverket en administrativ överträdelseavgift på 100 – 10 000 euro för den som inte följer spårbarhetsreglerna, vilka också gäller produktinformation till konsumenterna.

Livsmedelsverket ordnar i slutet av sommaren en introduktion för aktörer och intressegrupper. Närmare uppgifter om utbildningen meddelas senare.

 

Länk till Livsmedelsverkets ursprungliga meddelande där mer information och kontaktpersoner finns.