Regeringens proposition med förslag till lag om Europeiska havs- och fiskerifonden på remiss

 

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition som gäller nationell förvaltning av Europeiska havs- och fiskerifonden under programperioden 2021–2027. Remisstiden pågår fram till den 17 augusti 2020.

 

I maj 2018 lade Europeiska unionen fram ett förslag till en flerårig budgetram 2021–2027 och ett förslag till allmänna bestämmelser för sju fonder som förvaltas gemensamt. Ytterligare kom EU i juni 2018 med ett förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden. Dessa förutsätter en revidering av den nationella lagstiftningen för förvaltningen av Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027.

Den totala offentliga finansieringen för Europeiska havs- och fiskerifondens nationella program 2021–2027 uppgår till sammanlagt uppskattningsvis 140 miljoner euro. Genom finansieringen stöds en reform av primärproduktionen och vidareförädlingen inom fiskerinäringen, förbättrad konkurrenskraft och en hållbar tillväxt samt miljöåtgärder inom fiskerinäringen. Vidare ska fondens medel användas för att fördjupa havsrelaterad information samt för olika myndighetsåtgärder.

I lagen föreslås bestämmelser om fondens myndigheter och organ, stödvillkoren och godtagbara kostnader, ansökan om, beviljande och utbetalning av stöd, återkrav av stöd, informationssystem, rätt att få uppgifter, utlämnande av uppgifter och kontroller.

Det föreslås att förvaltningen av fonden i huvudsak ska fortsätta enligt samma regler och av samma myndigheter som under programperioden 2014–2020. Som nya bestämmelser föreslås bland annat att kravet på gemensamma projekt tas in i lagen. Ytterligare har man haft som mål att förtydliga de gällande bestämmelserna om informationssystemet, rätten att få uppgifter, utlämnandet av uppgifter och förutsättningarna för att bevilja stöd till fiskare. Avsikten är också att övergå till helt elektroniska tjänster, vilket innebär att ansökningar om stöd eller utbetalning i pappersform inte längre kan lämnas in i fortsättningen.

Avsikten är att lagen ska lämnas till riksdagen i september.

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via den elektroniska utlåtandetjänsten.

 

Länkar:

Utlatandetjänst

Begäran om utlåtande

Lagutkast

Länkarna på svenska publiceras senare.

 

Ytterligare information:

Saana Tarhanen 6. – 27.7.2020        förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Heta Ratasvuori 28.7. – 17.8.2020    förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Timo Halonen 10. – 17.8.2020           förnamn.efternamn(at)mmm.fi