Fiskeriföretag fortsätter att få temporärt stöd

Statsrådet beslutade att förlänga systemet med understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation fram till utgången av 2021.

När det gäller understöd till primärproduktionsföretag inom fiskerinäringen förlängdes bara ansökningstiden, men i fråga om fiskförädlingen, detaljhandeln och partihandeln gjordes också andra ändringar. Formeln för att beräkna stöd för fiskförädlings- samt för detaljhandels- och partiföretag harmoniserades med det allmänna kostnadsstödet och stödperioden och jämförelseperioden ändrades. Stödets maximibelopp är nu 270 000 euro.

Ansökan om understöd ska göras senast den 30 november 2021. Förordningen om temporärt understöd var ursprungligen i kraft till utgången av juni. Statsrådet beslutade förlänga förordningens giltighetstid eftersom kommissionen på grund av den utdragna coronapandemin förlängde det temporära undantaget för statligt stöd med ett halvt år fram till den 31 december 2021.