Regeringens tilläggsbudget påskyndar återhämtningen inom fiskerinäringen

Regeringen fattade 27.5.2021 beslut om den tredje tilläggsbudgeten för 2021Fiskerinäringens återhämtning ska förbättras genom att det anslag som anvisades för coronakrisstödet i den andra tilläggsbudgeten för 2020 kan användas också för återhämtningsåtgärder. Av det anslag som överfördes från i fjol anvisas cirka 6 miljoner euro via Europeiska havs- och fiskerifonden till fiskerinäringens tillväxtprojekt som baserar sig på nya innovativa lösningar samt på användning av outnyttjade resurser och råvaror.

För att finansieringen ska kunna tas i bruk inom Europeiska havs  och fiskerifonden krävs det att fondens operativa program för Finland ändras efter att riksdagen har godkänt tilläggsbudgeten. Jord  och skogsbruksministeriet bereder en ändring av operativa programmet.