Statsrådets förordning om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken

Enligt Europeiska unionens lagstiftning ska varje befälhavare på fiskefartyg med en total längd på minst 10 meter föra fiskeloggbok. För varje fiskeresa skall i fiskeloggboken anges alla kvantiteter av varje art som fångats och behålls ombord och som överstiger 50 kg. Fiskeloggboken ska innehålla de uppskattade mängderna av varje art i kg.

Den uppskattning som antecknats i fiskeloggboken får avvika högst tio procent från den fångstmängd per art som antecknats i landningsdeklarationen. Ett fel på över tio procent i fångstuppskattningen är en överträdelse av den gemensamma fiskeripolitiken, för vilken Livsmedelsverket påför en administrativ överträdelseavgift.

För fartyg som fiskar torsk, strömming och vassbuk i Östersjön gäller en lindring som förtydligas genom en förordning av statsrådet som trädde i kraft den 1 juni 2021. För fartyg som hör till Fastlandsfinlands fiskefartygsregister får den artspecifika fångstuppskattningen vid fiske efter torsk, strömming och vassbuk inte avvika från den artspecifika fångstmängd som antecknats i landningsdeklarationen med mer än tio procent beräknat på den sammanlagda fångstmängden för alla arter.

Den regel om tillåten toleransmarginal som trädde i kraft i början av juni gäller alla arter, dvs. även andra än torsk, strömming och vassbuk, om de har erhållits i samband med fiske efter torsk, strömming eller vassbuk. Lindringen gäller osorterade fångster. Den tillåtna avvikelsen för den sammanlagda kvantiteten av alla arter är alltid högst 10%.

Exempel på tillämpning av statsrådets förordning i situationer där fångsterna innehåller rikligt med strömming och litet vassbuk:

Art Uppskattning, ton Tillåtet fel, 10 % Tolerans för landningsdeklaration, t
Vassbuk 1 3 (10 % x 30) 0-4
Strömming 29 3 (10 % x 30) 26-32
Sammanlagt 30 3 (10 % x 30) 27-33

Exempel på tillämpning av statsrådets förordning i situationer där fångsterna av strömming och vassbuk är relativt jämnt fördelade:

Art Uppskattning, ton Tillåtet fel, 10 % Tolerans för landningsdeklaration, t
Vassbuk 20 3 (10 % x 30) 17-23
Strömming 10 3 (10 % x 30) 7-13
Sammanlagt 30 3 (10 % x 30) 27-33

 

 

Den nya förordningen stöder i synnerhet trålfiskets hållbarhet. Syftet med förordningen är att förbättra förutsättningarna för fiskekontroll och säkerställa att fångstuppgifterna registreras så noggrant som möjligt. På detta sätt förbättras tillförlitligheten hos uppskattningarna av fiskbeståndet.

Statsrådets förordning om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken