Lagförslag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden för behandling i riksdagen

Regeringens proposition med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ska lämnas till riksdagen för behandling. Statsrådet fattade beslut i ärendet vid sitt allmänna sammanträde den 2 september 2021. Lagen som kommer att komplettera de EU-förordningar som gäller fonden innehåller också bestämmelser om det nationella genomförandet av fonden.

I lagförslaget ingår bestämmelser om till exempel ansökan om, beviljande och utbetalning av stöd, förutsättningarna för beviljande av stöd och godtagbara kostnader, myndigheternas roll samt om programmets informationssystem. Ändringarna i lagstiftningen om Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014 – 2020 är små. De åtgärder som finansieras beskrivs närmare i fondens nationella program som just nu är under beredning vid jord- och skogsbruksministeriet.

Avsikten är att den nya Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden inleder verksamheten i början av 2022 när den nationella lagstiftningen har antagits och Europeiska kommissionen har godkänt Finlands program.