Statsrådet godkände Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och en ny vattenbruksstrategi

Torsdagen den 17 februari godkände statsrådet Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) och en ny vattenbruksstrategi. Samtidigt godkändes en miljörapport om programmet och strategin. EHFVF-programmet kommer nu att sändas till Europeiska kommissionen för godkännande. 

Genom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden stöds utvecklingen av fiskerinäringarna, dvs. fisket, vattenbruket, fiskhandeln och fiskförädlingen, samt investeringar inom de områdena. Med medel ur fonden finansieras dessutom miljöåtgärder inom fiskerinäringen, myndighetsverksamhet i anslutning till övervakning av fisket, datainsamling och havspolitik samt lokal utveckling av fiskerinäringen. Finlands program innehåller en närmare beskrivning av vilka åtgärder som ska stödjas och en finansieringsplan.

Genomförandet av programmet inleds under våren 2022, och projekt kan få finansiering ända till 2030. Jord- och skogsbruksministeriet strävar efter att öppna de första ansökningsförfarandena i början av mars. Stödbeslut utifrån ansökningarna kan dock fattas först när Europeiska kommissionen har godkänt Finlands program. Kommissionen väntas godkänna programmet i slutet av våren eller senast i början av hösten. Dessutom ska reglerna för den finansiering som beviljas ur fonden ytterligare preciseras genom en förordning av statsrådet som utfärdas under våren.

”Finländarna vill äta mer inhemsk fisk än tidigare. Det förutsätter att det satsas på fisket och vattenbruket och att nya fiskprodukter som lämpar sig för konsumenternas behov lanseras på marknaden. Här har EHFVF-programmet och vattenbruksstrategin en viktig roll”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet för vattenbruksstrategin är hållbar tillväxt

Målet för vattenbruksstrategin är att till 2030 göra vattenbruket till en sektor med hållbar tillväxt genom att öka produktionen i Fastlandsfinland till 25 000 ton per år och att öka den inhemska fiskens andel av den odlade fisken till över 50 procent. Vattenbruket har goda möjligheter att tillgodose konsumenternas önskemål om inhemska, högklassiga och ansvarsfullt producerade fiskprodukter och även stödja Finlands försörjningsberedskap. Ett ökat vattenbruk får dock inte äventyra målen för vatten- och havsvården.

Vattenbruksstrategin för Fastlandsfinland sträcker sig till 2030 och sätter riktlinjerna för utvecklandet av vattenbruket. Åland har utarbetat en motsvarande strategi för sitt eget område.

EHFVF-programmet och vattenbruksstrategin stöder målen i Programmet för främjande av inhemsk fisk. Programmen har beretts i samarbete med ett stort antal intressentgrupper, och programmen var på remiss den 17 december 2021–23 januari 2022.

Länkar:

Statsrådets beslut om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021-2027 Finlands program

Statsrådets principbeslut om vattenbruksstrategi för Fastlandsfinland 2030

Mer information:

EHFVF-programmet

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, (0295 162 411), fornamn.efternamn@gov.fi

Saana Tarhanen, specialsakkunnig (0295 162 036), fornamn.efternamn@gov.fi

Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, (0295 162 016), fornamn.efternamn@gov.fi

Vattenbruksstrategin:

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, (0295 162 494), fornamn.efternamn@gov.fi