Vid årsskiftet blir det ändringar i coronastöden till företag inom fiskerisektorn – enligt förslaget ska systemet med nationellt coronastöd fortsätta

Systemet med coronastöd ändras vid årsskiftet. Det föreslås att giltighetstiden för det nationella stödsystemet förlängs. Även möjligheterna att få Europeiska havs- och fiskerifondens stöd ändras.

Företagen inom fiskerisektorn har kunnat ansöka om stöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronaepidemin enligt det temporära nationella stödsystemet samt ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Temporärt nationellt stöd till fiskeriföretag

Det nationella stödsystemet som baserar sig på statsrådets förordning (369/2020) gäller till utgången av 2020. Det föreslås dock att förordningens giltighetstid förlängs för att stöd ska kunna beviljas också nästa år. Enligt förslaget ska stöd kunna beviljas fram till den 30 juni 2021, ansökningstiden går ut den 31 maj 2021. Ändringen av förordningen träder i kraft i slutet av december och stödsystemet fortsätter utan avbrott.

Europeiska havs- och fiskerifondens stöd

Europeiska havs- och fiskerifonden kan bevilja höjt stöd och förskottsbetalningar för coronarelaterade projekt. Möjligheten att bevilja höjt stöd har ingen viss tidsgräns utan beror på hur länge coronaepidemin pågår. Höjt stöd kan beviljas också 2021 om coronaepidemin fortsätter och projektet hänför sig till anpassning till coronaläget.

Förskottsbetalningar kan betalas för utvecklingsprojekt även 2021. Förskottsbetalningar för investeringsprojekt är möjliga genom en temporär lagändring som gäller till utgången av 2020. Det har föreslagits en fortsättning på lagändringen, men den hinner inte träda i kraft vid årsskiftet.  Förskottsbetalningarna för investeringsprojekt avbryts således i början av 2021, men fortsätter när den nya lagändringen börjar gälla. Information om detta ges genast när tidsplanen för ändringen är klar.