Asetusluonnos kalatalousalan yrityksille myönnettävästä koronakriisiavustuksesta lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut kriisiavustuksen, jota voitaisiin myöntää kalatalousalan yrityksille koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten helpottamiseksi. Tuen myöntäminen mahdollistettaisiin valtioneuvoston asetuksella, jonka luonnoksesta järjestetään lausuntokierros 27.−29.4.2020.

Valtion vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa esitetään 10 miljoonan euron lisäystä elinkeinokalatalouden kehittämiseen, jotta kalatalousalan yritysten toimintaedellytykset voidaan turvata koronaepidemian aikana. Määrärahaesityksen hyväksynnän lisäksi rahan käyttämisestä täytyy säätää valtioneuvoston asetuksella, jonka luonnoksesta ministeriö järjestää nyt lausuntokierroksen.

Asetus mahdollistaisi kriisiavustuksen maksamisen yrityksille, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaepidemian vuoksi. Avustusta myöntäisivät ELY-keskukset ja sitä voisi käyttää esimerkiksi palkka- ja vuokrakuluihin sekä muihin yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin.

Asian kiireellisyyden vuoksi lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.4.2020 klo 12 mennessä vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Esitys on tarkoitus käsitellä valtioneuvostossa toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Linkki lausuntopalveluun

Ensiapua kalatalousalalle koronakriisissä: EMKR mahdollistaa tukitasojen korottamisen, ennakkomaksut kehittämishankkeissa ja pakkaamisen tukemisen julkisissa satamissa

Koronakriisi aiheuttaa vaikeuksia monille kalatalousalan yrityksille. Ensiapua tilanteeseen antaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto: tilanteen helpottamiseksi rahastossa on otettu käyttöön ennakkomaksut kehittämishankkeissa, tukitasojen harkinnanvarainen korottaminen sekä mahdollisuus pakkaamiseen liittyvien investointien tukemiseen myös julkisissa satamissa. Nämä tukitoimet ovat hyödynnettävissä heti. Lisää tukitoimia on tulossa, ja niistä tiedotetaan, kun ne saadaan käyttöön.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) koronaan liittyvät erityistoimet eli tukitasojen nosto, ennakkomaksut kehittämishankkeissa ja pakkaamisinvestointien tuen mahdollistaminen julkisissa satamissa, ovat käytettävissä hankkeissa, jotka liittyvät yritysten pyrkimykseen sopeutua koronakriisin aiheuttamiin muutoksiin.

Ennakkomaksut

Ennakkomaksuna voidaan maksaa kehittämis- ja investointihankkeille enintään 70 prosenttia myönnettävästä avustuksesta.

Ennakkoa voidaan maksaa, jos se on tuensaajan aseman ja tuettavan toimenpiteen toteutuksen kannalta perusteltua. Perustelun tulee liittyä koronavirusepidemian puhkeamiseen.

Tukitasojen korottaminen

Koronavirustilanteella on vakavia vaikutuksia kalatalouden yritystoimintaan. Sen vuoksi koronavirusepidemian vaikutusten sopeuttamiseen liittyvät investoinnit ovat kalatalouden kehittämisen kannalta strategisesti tärkeitä ja korotetun tuen myöntäminen on tällöin mahdollista.

Kyseessä on koronavirusepidemian johdosta sovellettava väliaikainen menettely ja korotettua tukea voidaan myöntää silloin, kun se on perusteltua koronavirustilanteesta johtuvien muutosten vuoksi. ELY-keskus arvioi perusteet korotetun tuen käytölle tapauskohtaisesti.

Kalasatamia koskevan ohjeen tarkentaminen

Maa- ja metsätalousministeriö on tarkentanut ohjettaan julkisella tuella rakennettuihin kalasatamiin liittyvien investointien tukemisesta. Pakkaamiseen liittyviin investointeihin voi saada rahoitusta, jos ne liittyvät koronatilanteesta aiheutuviin tarpeisiin. Investointi ei kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa markkinoille.

Käyttöön on tulossa myös muita tukitoimia, ja niistä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Ohje ennakkomaksuista, tukitasojen korottamisesta ja satamista

 

Artikkeliin päivitetty tieto, että ennakkomaksuja voidaan maksaa myös investointihankkeille.

Määräaikainen haku kalasatamainvestointeihin ja meripolitiikan toimenpiteisiin aukeaa 17.4.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaisen hakumenettelyn Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 meripolitiikan toimenpiteissä ja kalasatamainvestoinneissa. Hakuaika on 17.4.−28.5.2020.

Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea enintään 1,5 miljoonaa euroa kalasatamatoimenpiteisiin ja 265 000 euroa meripolitiikan toimenpiteisiin.

Kalasatamatoimenpiteiden hakumenettelyssä tukea voi hakea julkisten tai muuten kaikille avoimien kalasatamien ja purkupaikkojen parantamiseen sekä kalastussuojien rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen. Tukea ei voida myöntää uusien satamien, purkupaikkojen tai huutokauppahallien rakentamiseen.

Meripolitiikan hakumenettely koskee hankkeita, jotka liittyvät meriklusterin kehittämiseen tai innovatiivisiin toimiin Itämeren tilan parantamiseksi.

Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston Hyrrä-tietojärjestelmään puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä. Hakulomakkeet satamahaun osalta toimitetaan Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ja meripolitiikan osalta Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

 

Lue päätös haun avaamisesta täältä: Määräaikainen hakumenettely kevät 2020 (PDF)

Valintakriteerit ja hakuohjeet

Uusia innovaatioita kala-alalla – innovaatio-ohjelmissa tehdään työtä koko alan kehittämiseksi

Pari vuotta käynnissä olleissa kalatalouden innovaatio-ohjelmissa keskitytään suomalaisen kalatalouden uudistamiseen ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Viidessä eri ohjelmassa on tähän mennessä esimerkiksi luotu jokavuotinen toimialan yhteen kokoava tapahtuma, tuotettu merkittävää tietoa kalatalousalueille ja tiivistetty tutkijoiden ja kaupallisten kalastajien yhteistyötä. Työ ohjelmissa jatkuu vuoteen 2022 saakka.

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tukemissa innovaatio-ohjelmissa on tehty ensimmäisten vuosien aikana töitä korkean lisäarvon tuotteiden kehittämisen, kalatuotteiden markkina-aseman parantamisen ja viennin vauhdittamisen sekä kalakantojen luontaisen lisääntymisen edistämisen kanssa. Ohjelmien ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2019 lopussa, ja kaikki ohjelmat jatkuvat vielä kolmen vuoden ajan.

Lue uutinen ohjelmien saavutuksista luke.fi:stä

Euroopan komissio ehdottaa uusia tukitoimia kalatalousalalle helpottamaan koronatilannetta

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen kalatalousalan uusiksi tukitoimiksi koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa. Suunniteltu tukitoimien paketti mahdollistaisi mm. kalastuksen tilapäisen lopettamisen tukemisen sekä kompensaatiot vesiviljelijöille, joille koronavirus aiheuttaa tulonmenetyksiä. Suomi pyrkii ottamaan tuet käyttöön mahdollisimman pian.

Euroopan komission tukipaketti sisältää useita ehdotuksia, joilla jäsenmaat voisivat hyödyntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) nykyistä joustavammin koronakriisin aiheuttamien ongelmien lievittämiseen kalatalousalalla. Ehdotus sisältää neljä keskeistä muutosta:

  • Kalastuksen tilapäisen lopettamisen tuki
  • Korvaukset vesiviljelytuotannon keskeytymisen tai vähenemisen aiheuttamista tulonmenetyksistä
  • Tuottajaorganisaatioille myönnettävä tuki väliaikaiseen varastointiin
  • Yksinkertaistettu kansallisten toimintaohjelmien muuttaminen sekä joustoa toimintaohjelman sisäisiin budjettisiirtoihin

Toimenpiteet on sidottu koronatilanteen kestoon siten, että kustannusten tukikelpoisuus alkaa takautuvasti 1.2.2020 ja jatkuu 31.12.2020 asti.

Komission ehdotus tulee voimaan, kun se on käsitelty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tilapäisen lopettamisen tuki ja vesiviljelyn kompensaatiot on tarkoitus ottaa käyttöön Suomen toimintaohjelmassa mahdollisimman nopeasti. Tukitoimista ja niiden yksityiskohdista tiedotetaan lisää heti, kun ne saadaan käyttöön.

Lue komission tiedote täältä.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tukipakettia koronan vaikutuksista kärsiville yrityksille

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tukipakettia koronaviruksesta aiheutuvan markkina- ja tuotantohäiriön vuoksi. Tukipaketti koskee myös kalatalousalan eli kalastuksen, vesiviljelyn sekä kalan jalostuksen ja kalakaupan yrityksiä.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa turvata kotimaisen ruoantuotannon myös poikkeusoloissa. Koska kalatalousalan yrityksillä ei ole mahdollisuutta hakea Business Finlandin tai ELY-keskusten koronatilanteessa myöntämää rahoitusta, yrityksille valmistellaan oma tukipaketti. Valmistelutyö on käynnissä ja tukitoimista tiedotetaan heti, kun rahoitus ja yksityiskohdat ovat varmistuneet. Lue ministeriön koko tiedote täältä.

Jo ennen erillisen tukipaketin valmistumista yrityksillä on mahdollisuus hakea normaaliin tapaan tukea kehittämis- ja investointihankkeisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Tuki- ja maksupäätöksiä pyritään tekemään nopealla aikataululla. Lisäksi mahdollisuutta ennakkomaksujen käyttöönottoon selvitetään.

Myös Euroopan komissio valmistelee uusia keinoja kalatalousalan tukemiseen koronatilanteessa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Maa- ja metsätalousministeriö vaikuttaa aktiivisesti EU-valmisteluun, jotta eurooppalaisen lainsäädännön muutokset tukisivat mahdollisimman hyvin EMKR:n joustavaa käyttöä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.