Första hjälpen till fiskerisektorn i coronakrisen: EHFF möjliggör en höjning av stödnivåer, förskottsbetalningar i utvecklingsprojekt och stöd för förpackningssystem i offentliga hamnar

Coronakrisen orsakar svårigheter i många företag inom fiskerisektorn. Europeiska havs- och fiskerifonden ger första hjälpen: för att underlätta situationen har fonden infört förskottsbetalningar i fråga om utvecklingsprojekt, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Dessa stödåtgärder kan tillämpas genast. Flera stödåtgärder är på väg och information om dem kommer att ges när åtgärderna är klara. 

Europeiska havs- och fiskerifondens särskilda åtgärder är tillgängliga för projekt som hänför sig till företagens ansträngningar att anpassa sig till de förändringar som coronakrisen orsakar.

Förskottsbetalningar

För utvecklingsprojekt kan betalas högst 70 procent av det beviljade understödet i förskott. Det kommer att bli möjligt att betala förskott också för investeringsprojekt, men det väntar på att lagändringen ska godkännas. Information om denna möjlighet kommer att ges så snart som möjligt.

Förskott kan betalas ut om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. Motiveringen bör hänföra sig till coronavirusutbrottet.

Höjning av stödnivåer

Coronavirusutbrottet har allvarliga konsekvenser för företagsverksamheten inom fiskerisektorn. Därför är investeringar som hjälper företagen att anpassa sig till coronavirusepidemins konsekvenser av strategisk betydelse för utvecklingen av fiskerinäringen, och då är det möjligt att bevilja höjt stöd.

Det är fråga om ett tillfälligt system som tillämpas på grund av coronavirusepidemin och höjt stöd kan beviljas om det är motiverat på grund av de förändringar som följer av epidemin. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer grunderna för användningen av höjt stöd från fall till fall.

Precisering av anvisningen om fiskehamnar

Jord- och skogsbruksministeriet har specificerat anvisningen om stöd för investeringar i fiskehamnar som byggts med offentligt stöd. Investeringar i förpackningssystem kan få finansiering om de hänför sig till behov som uppstått till följd av coronavirusutbrottet. Investeringen får dock inte orsaka mer än ringa olägenhet för marknaden.

 

Andra stödåtgärder kommer också att införas och information om dem kommer att ges så snart som möjligt.

Anvisning om förskottsbetalningar, höjning av stödnivåer och hamnar

 

Ett utkast till förordning om understöd till fiskeriföretag på grund av coronavirusepidemin på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet har berett ett krisunderstöd som kan beviljas företag inom fiskerisektorn för att avhjälpa de ekonomiska konsekvenser som coronavirusepidemin medför. Att bevilja understöd är möjligt genom förordning av statsrådet som är på remiss 27 – 29.4.2020.

I statsbudgeten 2020 har i den andra tilläggsbudgeten föreslagits ett anslag på 10 miljoner euro för utveckling av fiskerinäringen. Detta i syfte att kunna trygga fiskeriföretagens verksamhetsförutsättningar under coronavirusepidemin. Utöver att anslagsförslaget måste godkännas ska också bestämmelser om användningen av anslaget utfärdas genom förordning av statsrådet. Om utkastet till förordning ordnar ministeriet nu en remissbehandling.

Förordningen gör det möjligt att betala ut krisunderstöd till företag vars ekonomiska läge har försämrats på grund av coronavirusepidemin. Understödet som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna kan användas till exempel för löne- och hyreskostnader samt för andra utgifter som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska fortsätta.

På grund av att frågan är av brådskande natur ber vi att utlåtandena lämnas in senast den 29 april 2020 kl.12 på lausuntopalvelu.fi. Avsikten är att propositionen ska behandlas i statsrådet under den första veckan i maj.

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om temporärt understöd till fiskeriföretag

Tidsbunden ansökan om stöd för investeringar i fiskehamnar och havspolitikens åtgärder inleds

Jord- och skogsbruksministeriet inleder en tidsbunden ansökan som gäller investeringar i fiskehamnar samt åtgärder för att främja havspolitiken i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014 – 2020. Ansökningstiden är 17.4 − 28.5.2020.

För fiskehamnsåtgärder kan beviljas högst 1,5 miljoner euro och för havspolitikens åtgärder högst 265 000 euro.

När det gäller investeringar i fiskehamnar, kan stöd sökas för att förbättra offentliga eller annars för alla öppna fiskehamnar och landningsplatser samt för att bygga och modernisera skyddshamnar. Stöd kan inte beviljas för att bygga nya hamnar, landningsplatser eller auktionshallar.

Havspolitikstöd kan sökas för projekt som utvecklar havsklustret eller skapar innovativa åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Ansökningarna ska lämnas i fondens informationssystem Hyrrä före kl. 24.00 eller på det operativa programmets ansökningsblankett före kl.16.15 den sista ansökningsdagen. I fråga om hamnar levereras ansökningarna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Norra Savolax eller Egentliga Finland och i fråga om havspolitik till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

 

Läs beslutet om ansökan: VN0027810_MMM_Määräaikainen hakumenettely kevät 2020_sv

Urvalskriterier och anvisning för ansökan

Betydelsen av det tillfälliga ramverket för statligt stöd inom fiskerisektorn som antagits av kommissionen på grund av coronavirusläget

Hela EU:s ekonomi har nu drabbats av allvarliga konsekvenser på grund av den exceptionella situationen som coronaviruset har orsakat. Tillsammans med andra stödåtgärder vill kommissionen se till att medlemsländerna har tillräckligt med spelrum för att avhjälpa de ekonomiska skadorna.

Kommissionen godkände genom ett påskyndat förfarande ett tillfälligt ramverk för statliga stödåtgärder på grund av coronavirusutbrottet. Ramverket för statligt stöd innehåller fem olika element för att åtgärda situationen: i) direktstöd, skattestöd och förskottsbetalningar, ii) statsborgen, iii) subventionerade offentliga lån, iv) garantier för banker och v) kortfristig exportkreditförsäkring.

När det gäller fiskerinäringen ska de särskilda villkoren för direktstöd, skattestöd och förskottsbetalningar beaktas. Stödet per företag får inte vara mer än 120 000 euro och stödet gäller inte de åtgärder som faller utanför tillämpningsområdet för stödet av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stöd kan beviljas företag som inte befann sig i svårigheter före den 31 december 2019. Stöd enligt det godkända tillfälliga ramverket för statligt stöd ska beviljas senast den 31 december 2020.

Ändringen gör det möjligt att använda nationella medel för att avhjälpa ekonomiska skador som följer av coronavirusutbrottet. Information om tillämpningen av reglerna för statligt stöd ges senare när beredningen av ärendet går framåt.

 

Läs mer i kommissionens pressmeddelande.

 

Coronavirusutbrottets inverkan på fiskerisektorn och Europeiska havs- och fiskerifonden

Spridningen av coronaviruset i Europa påverkar också fiskeriföretagen och Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) verksamhet. Företagsverksamheten inom fiskerinäringen och handeln med fisk fungerar för tillfället relativt normalt och även utrikeshandeln och logistiken fungerar. Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Naturresursinstitutet uppdaterar regelbundet informationen om coronavirusutbrottets konsekvenser för fiskerinäringen och handeln med fisk. Förvaltningen ska genom sina egna åtgärder bidra till primärproduktionens och fiskhandelns verksamhetsbetingelser.

På EU-nivå pågår som bäst förhandlingar om hur havs- och fiskerifondens medel och de statliga stöden ska kunna användas för att stödja fiskerisektorn i detta svåra coronaläge. Information ges genast när förhandlingarna är avslutade.

Målet är att EHFF:s stöd beviljas och betalas ut på normalt sätt, men till exempel kontroller på plats kan ordnas senare. Ytterligare kan det uppstå förseningar i beredningen av den nya programperioden 2021 – 2027 eftersom möten som kräver fysisk närvaro måste senareläggas. Närings-, trafik- och miljöcentralernas regionala beredningsmöten som är öppna för allmänheten kan inte ordnas enligt den ursprungliga tidsplanen, det vill säga i april-maj. Information om nya tidpunkter ges så snart som möjligt.

Om stödmottagaren behöver göra ändringar i eller ansöka om förlängd tid för ett pågående projekt som genomförs med stöd från EHFF, ska stödmottagaren kontakta den finansierande närings-, trafik- och miljöcentralen så snart som möjligt.

Kostnaderna för till exempel resor och möten som inställts på grund av coronavirusutbrottet ger rätt till stöd om det inte är möjligt att få tillbaka pengarna av  arrangören eller tjänsteleverantören. När man ordnar möten och evenemang ska man följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

På Livsmedelsverkets webbplats finns närmare information om coronaviruset och livsmedlen för konsumenter och företag.

 

Mer information:

Jord- och skogsbruksministeriet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 

Utvecklings- och förvaltningscentret ger råd i frågor som gäller utbetalning av stöd.

 

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Europeiska kommissionen: Coronaviruset – vad gör EU?

Jord- och skogsbruksministeriet: Vi ska se till att matproduktionen fortsätter normalt

Jord- och skogsbruksministeriet tar fram ett stödpaket för företag som lider av coronaepidemins konsekvenser

Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett stödpaket på grund av de marknads- och produktionsstörningar som följer av coronavirusepidemin. Stödpaketet gäller också företag inom fiskerisektorn, det vill säga fisket, vattenbruket, beredningen och handeln med fisk.

Ministeriet vill trygga den inhemska matproduktionen också under undantagsförhållanden. Eftersom företagen inom fiskerisektorn inte har möjlighet att ansöka om den finansiering som Business Finland eller närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar, får företagen ett eget stödpaket. Arbetet pågår och om stödåtgärderna informeras genast när finansieringen och detaljerna är klara. Läs ministeriets hela pressmeddelande.

Företagen kan redan nu på normalt sätt ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Målet är att besluta om stöden och utbetalningarna snabbt. Ytterligare utreds möjligheten att införa förskottsbetalningar.

Europeiska kommissionen planerar också nya sätt för att kunna ge stöd till fiskerisektorn ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Jord- och skogsbruksministeriet påverkar aktivt EU-beredningen för att ändringarna i den europeiska lagstiftningen så bra som möjligt ska stödja en flexibel användning av EHFF i den exceptionella situationen som coronavirusepidemin har orsakat.

Europeiska kommissionen föreslår nya stödåtgärder för fiskerisektorn för att underlätta coronaläget

Europeiska kommissionen har gett ett förslag till nya stödåtgärder för fiskerisektorn på grund av coronaviruskrisen. Det planerade stödpaketet innehåller bland annat stöd för tillfälligt upphörande med fisket samt ersättning till vattenbruksodlare som drabbas av inkomstbortfall på grund av coronaviruset. Finlands mål är att införa stöden så snart som möjligt.

Europeiska kommissionens stödpaket innehåller flera förslag som ger medlemsländerna möjlighet att mer flexibelt än nu använda sig av Europeiska havs- och fiskerifondens medel (EHFF) för att avhjälpa de problem som coronakrisen orsakar inom fiskerisektorn. Förslaget innehåller fyra centrala ändringar:

  • Stöd för tillfälligt upphörande med fisket
  • Ersättning för inkomstbortfall till följd av avbrott i eller minskning av vattenbruksproduktionen
  • Stöd till producentorganisationer för tillfällig lagring
  • Förenklad ändring av de nationella operativa programmen och flexibilitet i de interna budgetöverföringarna inom programmet

Åtgärderna är bundna till coronavirusepidemin så att rätten till stöd för kostnaderna börjar gälla retroaktivt  den 1 februari 2020 och fortsätter fram till den 31 december 2020.

Kommissionens förslag träder i kraft efter behandlingen i Europaparlamentet och rådet. Avsikten är att stödet för tillfälligt upphörande och ersättningen till vattenbruket ska tas med i Finlands operativa program så snart som möjligt. Mer information om stödåtgärderna och detaljerna kommer att ges så snart de blir tillgängliga.

Läs kommissionens pressmeddelande.