Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvon sallitusta poikkeamasta tulee voimaan 1.6.2021. Asetuksessa säädetään turskan, silakan ja kilohailin kalastuksessa saadun, lajittelemattomana puretun saaliin osalta kalastuspäiväkirjaan kirjattujen saalisarvioiden sallitusta lajikohtaisesta virheestä.

Euroopan unionin lainsäädännön mukaan jokaisen kokonaispituudeltaan vähintään 10 metrin pituisen kalastusaluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa. Kalastuspäiväkirjassa on jokaisen pyyntimatkan osalta eriteltävä kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa. Kalastuspäiväkirjan on sisällettävä kunkin lajin arvioidut määrät kilogrammoina.

Kalastuspäiväkirjaan merkitty arvio saa erota purkamisilmoitukseen merkitystä lajikohtaisesta saalismäärästä enintään kymmenen prosenttia. Yli kymmenen prosentin virhe saalisarviossa on yhteisen kalastuspolitiikan rikkomus, josta Ruokavirasto määrää hallinnollisen rikkomusmaksun.

Itämerellä turskaa, silakkaa ja kilohailia kalastavia aluksia koskee lievennys, jota selvennetään 1.6.2021 voimaan tulevalla valtioneuvoston asetuksella. Manner-Suomen kalastusalusrekisteriin kuuluvien alusten kohdalla turskan, silakan ja kilohailin kalastuksessa lajikohtainen kalastuspäiväkirjaan merkittävä saalisarvio saa erota purkamisilmoitukseen merkitystä  lajikohtaisesta saalismäärästä enintään kymmenen prosenttia laskettuna kaikkien lajien yhteenlasketusta saalismäärästä.

Kesäkuun alussa voimaan tuleva sääntö sallitusta poikkeamasta koskee kaikkia lajeja, siis muitakin kuin turskaa, silakkaa ja kilohailia, jos ne on saatu turskan, silakan tai kilohailin kalastuksen yhteydessä. Lievennys koskee lajittelemattomana purettavaa saalista. Kaikkien lajien yhteenlasketun määrän sallittu poikkeama on aina enintään 10 prosenttia.

Esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on runsaasti silakkaa ja vähän kilohailia:

Taulukossa esitetty esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on runsaasti silakkaa ja vähän kilohailia

 

Esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on melko tasaisesti silakkaa ja kilohailia:

Taulukossa esitetty esimerkki valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa saaliissa on melko tasaisesti silakkaa ja kilohailia

 

Uusi asetus tukee erityisesti troolikalastuksen kestävyyttä. Asetuksen tarkoituksena on parantaa kalastuksenvalvonnan edellytyksiä sekä varmistaa, että saalistiedot kirjataan mahdollisimman tarkasti oikein. Näin parannetaan kalakanta-arvioiden luotettavuutta.

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Hallituksen lisätalousarviolla vauhditetaan elinkeinokalatalouden elpymistä

Hallitus päätti 27.5.2021 vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarviosta. Esityksen mukaan elinkeinokalatalouden elpymistä koronavirusepidemiasta vauhditetaan mahdollistamalla vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa kalatalouden koronakriisitukeen osoitetun määrärahan käyttämisen myös elpymistoimenpiteisiin. Viime vuodelta siirtyneestä määrärahasta kohdennetaan noin 6 miljoonaa euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta kalatalouden yritysten kasvuhankkeisiin, jotka perustuvat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin sekä hyödyntämättömien resurssien ja raaka-aineiden käyttöön.

Rahoituksen ottaminen käyttöön Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa vaatii rahaston Suomen toimintaohjelman muuttamista sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvion. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee toimintaohjelman muutosta.

Toinen kalaleader-hakuklinikka järjestetään 27.5.2021

Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on toteutettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa jo kahden ohjelmakauden ajan. Tulevan ohjelmakauden 2021−2027 valmistelut ovat parhaillaan käynnissä, ja tämä alhaalta ylös -periaatteelle pohjautuva menetelmä tullaan näkemään myös uuden rahaston painopisteenä. Paikallisten toimintaryhmien eli kalaleaderien strategian valmisteluita tuetaan järjestämällä hakuklinikoita, joissa käsitellään tulevan kauden valmisteluihin liittyvä asioita. Klinikoille ovat tervetulleita niin nykyiset kuin mahdolliset uudetkin ryhmät.

Helmikuussa 2021 järjestettiin ensimmäinen kalaleader-hakuklinikka, jossa käytiin keskustelua strategioiden laatimisesta, vaikuttavuudesta ja strategian toteutumisen mittaamisesta. Seuraava tilaisuus kokoontua yhteen valmistelemaan ohjelmakautta 2021–2027 järjestetään torstaina 27.5.2021.

Seuraavaksi syvennymme osallistavaan strategian laadintaprosessiin, toimintaohjelman indikaattoreihin, suunnittelemme yksinkertaistettuja kustannusmenettelyjä sekä käymme yleisesti läpi ohjelmakauden 2021–2027 valmistelutilannetta.

Hakuklinikka järjestetään TEAMS-kokouksena torstaina 27.5.2021 klo 10-12.30. TEAMS-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisia hakuklinikalle pyydämme 24.5.2021 mennessä seuraavalla lomakkeella:

https://link.webropolsurveys.com/S/E076585D703BC562

Ennakkomateriaalina voi tutustua Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto-asetuksen mukaisiin indikaattoreihin.