Betydelsen av det tillfälliga ramverket för statligt stöd inom fiskerisektorn som antagits av kommissionen på grund av coronavirusläget

Hela EU:s ekonomi har nu drabbats av allvarliga konsekvenser på grund av den exceptionella situationen som coronaviruset har orsakat. Tillsammans med andra stödåtgärder vill kommissionen se till att medlemsländerna har tillräckligt med spelrum för att avhjälpa de ekonomiska skadorna.

Kommissionen godkände genom ett påskyndat förfarande ett tillfälligt ramverk för statliga stödåtgärder på grund av coronavirusutbrottet. Ramverket för statligt stöd innehåller fem olika element för att åtgärda situationen: i) direktstöd, skattestöd och förskottsbetalningar, ii) statsborgen, iii) subventionerade offentliga lån, iv) garantier för banker och v) kortfristig exportkreditförsäkring.

När det gäller fiskerinäringen ska de särskilda villkoren för direktstöd, skattestöd och förskottsbetalningar beaktas. Stödet per företag får inte vara mer än 120 000 euro och stödet gäller inte de åtgärder som faller utanför tillämpningsområdet för stödet av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stöd kan beviljas företag som inte befann sig i svårigheter före den 31 december 2019. Stöd enligt det godkända tillfälliga ramverket för statligt stöd ska beviljas senast den 31 december 2020.

Ändringen gör det möjligt att använda nationella medel för att avhjälpa ekonomiska skador som följer av coronavirusutbrottet. Information om tillämpningen av reglerna för statligt stöd ges senare när beredningen av ärendet går framåt.

 

Läs mer i kommissionens pressmeddelande.