Tidsbunden ansökan om stöd för investeringar i fiskehamnar och havspolitikens åtgärder inleds

Jord- och skogsbruksministeriet inleder en tidsbunden ansökan som gäller investeringar i fiskehamnar samt åtgärder för att främja havspolitiken i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014 – 2020. Ansökningstiden är 17.4 − 28.5.2020.

För fiskehamnsåtgärder kan beviljas högst 1,5 miljoner euro och för havspolitikens åtgärder högst 265 000 euro.

När det gäller investeringar i fiskehamnar, kan stöd sökas för att förbättra offentliga eller annars för alla öppna fiskehamnar och landningsplatser samt för att bygga och modernisera skyddshamnar. Stöd kan inte beviljas för att bygga nya hamnar, landningsplatser eller auktionshallar.

Havspolitikstöd kan sökas för projekt som utvecklar havsklustret eller skapar innovativa åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Ansökningarna ska lämnas i fondens informationssystem Hyrrä före kl. 24.00 eller på det operativa programmets ansökningsblankett före kl.16.15 den sista ansökningsdagen. I fråga om hamnar levereras ansökningarna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Norra Savolax eller Egentliga Finland och i fråga om havspolitik till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

 

Läs beslutet om ansökan: VN0027810_MMM_Määräaikainen hakumenettely kevät 2020_sv

Urvalskriterier och anvisning för ansökan